یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی در سال 90

1- تاريخچه فعاليت شركت

 1-1- كليات شركت شرکت تعاونی مسکن دادسرای تهران درتاريخ.83/04/16 به صورت شرکت تعاونی مسکن  تاسيس شده و طي شماره 225962 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي واقع در تهران به ثبت رسيده است .  مركزاصلي شركت واقع در میدان ارگ ، دادسرای عمومی وانقلاب تهران - طبقه اول  می باشد.

1-2- فعاليت اصلي شركت موضوع فعاليت شركت طبق مفاد ماده  سه اساسنامه است . 

1- تامین کالا و مسکن و رفع نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضا و سایر نیازمندی آنها از لحاظ اخذ سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی مربوط به امور تهیه و توزیع

  2- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و صندوق تعاونی و تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون و سایر موسسات اعتباری 

 3- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با الویت تعاونی ها

  1-3- وضعيت اشتغال کلیه کارکنان این شرکت مستخدم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده و به صورت مامور انجام وظیفه می نمایند     نفر نفر كاركنان دائم 0 0 كاركنان موقت 0 0

 2-  مبناي تهيه صورتهاي مالي صورتهاي مالي اساسأ بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه شده است .  لازم به ذکر است شرکت در سال  89   اقدام به بستن قرارداد تفکیک قطعات با شرکت جهاد نصر یزدنموده است که  که استاندارد های حسابداری در مورد آن رعایت نشده  است .

  3–  خلاصه اهم رويه هاي حسابداري 3-1-داراييهاي ثابت  3-1-1-داراييهاي ثابت  مشهود،  برمبناي بهاي تمام شده  در حسابها  ثبت ميشود  مخارج بهسازي وتعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه درظرفيت ياعمر مفيد داراييهاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي گردد ، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب وطي عمرمفيد باقيمانده داراييهاي ثابت مربوط مستهلك ميشود.هزینه های جاری به بهای تمام شده دارایی منظور می شود .

 3-1-2-استهلاك داراييهاي ثابت با توجه به عمرمفيدبرآوردي داراييهاي مربوط  ( و با درنظرگرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده 151قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند1366)وبراساس نرخها وروشهاي زير محاسبه ميشود: دارايي  نرخ استهلاك  روش استهلاك  ساختمان  7،8،10درصد نزولي  ماشين آلات  10%و10،15ساله  نزولي وخط مستقيم  تاسيسات  12%و13%و15ساله  نزولي وخط مستقيم  وسايط نقليه  25%و30%و35% نزولي  اثاثيه ومنصوبات  10ساله  خط مستقيم  ابزارآلات  4ساله  خط مستقيم  براي داراييهاي ثابتي كه در خلال ماه تحصيل و مورد بهره برداري قرارمي گيرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه ودر حسابها منظور ميشود. درمواردي كه هريك ازداراييها ي استهلاك پذير پس ازآمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار ياعلل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت يادشده معادل30%نرخ استهلاك مندرج درجدول بالا است.

4- موجودي نقد 1390/12/29 1389/12/29 ريال ريال موجودي نزد بانكها  1,325,943,652 6,942,984,894 تنخواه گردانها 7,839,497 11,197,800 1,333,783,149 6,954,182,694

 5- حسابها و اسناد دريافتني تجاري مانده حسابها و اسناد دريافتني تجاري از اقلام زير تشكيل شده است :       1390/12/29     1389/12/30 خالص   خالص خالص           خالص         ريال ريال ريال ريال حسابهای دریافتنی  5-1-1 4,442,730,396 0 4,283,008,396 بدهی اعضا  5-1-2 4,039,797,540 0 4,293,797,540 سایر  0 1,500,000 فتح فجر  0 0 شرکت طراحان ماندگار 0 0 لشكر ده سید الشهدا 0 0 مهندس علیخانی 0 0 جهاد نصر یزد 0 0 مهندسین مشاور ساخت 0 0 8,482,527,936     8,578,305,936 شرکت فتح فجر  265,000,000 265,000,000 مهندس جواهری  0 0 سایر  6,000,000 6,000,000 لشگر ده سید الشهدا 2,288,297,196 2,288,297,196 شرکت جهاد نصر یزد 199,961,200 199,961,200 شرکت طراحان ماندگار  1,683,472,000 1,523,750,000 4,442,730,396 4,283,008,396 5-1-2- هر سهامدار تعاونی مسکن براساس تعداد سهام خود ملزم به پرداخت 18/000/000 یک سهم فاز یک و 30/000/000 دو سهم فاز دوم 15/000/000 ریال یک سهم فاز یک واریز نمایندکه مانده پراخت نشده در بالا آمده است. 6- ساير حسابها و اسناد دريافتني      1390/12/29     1389/12/29 مانده    ذخيره مطالبات     مشكوك الوصول خالص           خالص        ريال ريال ريال ريال شرکت تعاونی مصرف دادسرا مالیات بر ارزش افزوده  285,000,000 285,000,000 285,000,000 اسناد در جریان وصول  26,622,000 26,622,000 150,000,000   311,622,000   311,622,000 435,000,000 7- سپرده ها و پيش پرداختها 1390/12/29 1389/12/29 ريال ريال پیمانکاران  7-1-1 517,316,120 517,316,120 پیش پرداخت حسن انجام کار  3,564,000 3,564,000 بیمه  447,017 0 جمع کل  521,327,137 520,880,120 شرکت طراحان ماندگار  495,000,000 0 لشگر ده سید الشهدا  22,316,120 0 شرکت جهاد نصر یزد  0 0 بیمه  0 465,960 جمع کل  517,316,120 521,346,080

 8- حسابها و اسناد پرداختني تجاري 1390/12/29 1389/12/29 ريال ريال اعضای فاز یک 

8-1 54,092,302,460 54,135,458,460 حسابهای پرداختنی تجاری

 8-2 4,039,797,650 4,293,797,540 اسناد پرداختنی تجاری

  8-3 0 5,000,000,000 اعضای فاز دوم 

 8-4 76,698,800,000 76,517,787,259 بدهی اعضا  0 0 ویلاداران 8-5 5,934,792,650 5,305,722,650 140,765,692,760 145,252,765,909

 8-1 فوق شامل واریزی اعضای تعاونی بابت یک سهم یا دوسهم از سهام خود در فاز دو می باشد.

 8-5مبلغ فوق بابت واریزی ویلاداران بومهن میباشد که اقدام به خرید عرصه ویلاهای خود از تعاونی نموده اند.

 9- ساير حسابها و اسناد پرداختني  1390/12/29 1389/12/29 ريال ريال مالياتهاي تكليفي 

 9-1 231,049,022 1,782,125,628 سایر  697,230 63,697,230 سپرده حسن انجام كار

 9-2  2,871,412,652 2,825,740,652 سپرده بیمه  9-3 1,674,278,791 1,666,292,691 واریزیهای نامشخص

  9-4 861,469,000 844,789,000 عدم ثبت نام

 9-5 63,000,000 بدهی اعضا 0 0 5,701,906,695 7,182,645,201 لشگر ده سید الشهدا  جهاد نصر یزد  سایر          جهاد نصر یزد  جهاد نصر یزد 

 9-1 مبلغ مالیات تکلیقی براساس برگ تشخیص قطعی اصلاح شده و تا تاریخ تنظیم گزارش برگه تشخیص 89 دریافت نشده است .

 9-2- سپرده حسن انجام کار مربوط شرکت های جهادنصر - لشکر و شرکت طراحان ماندگار میباشد .

 9-3 - سیرده بیمه مربوط به شرکت جهاد نصر - لشگر ده - شرکت طراحان ماندگار میباشد . 9-4مبلغ فوق شامل واریزیهای تعاونی که تا تاریخ تهیه صورت مالی فیش آن را به دفتر تعاونی ارائه ننموده اند . 9-5- افرادی که فیش به نام تعاونی واریز نموده اند اما ثبت نام آنها قطعی نشده است .

10- سرمايه سرمایه ثبت شده شرکت برابر 11/424/000/0000 ریال می باشد به صورت سهام منقسم متعلق به کارکنان دادسرای عمومی وانقلاب تهران می باشد و کلیه مبلغ آن پرداخت شده است .

 11- هزينه هاي فروش ، اداري و عمومی  سال 1390 سال 1389 ريال ريال ایاب و ذهاب  غذا و پذیرایی  تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه  فتوکپی و چاپ  هزینه تلفن  تعمیر و نگهداری اثاثه  تهیه دفترچه عضویت  هزینه استهلاک  هزینه متفرقه  چاپ آگهی و تبلیغات  هزینه آب و برق و تلفن  کارکرد پرسنل  هزینه آژانش و حمل ونقل  هزینه استهلاک وسایط نقلبه آبدارخانه    

 12- خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي  سال 1390 سال 1389 ريال ريال     سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت وكوتاه مدت  226,365,960 326,251,464 226,365,960 326,251,464

+نوشته شده در چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ساعت21:11توسط ح.جراحی بازرس تعاونی |
طبقه بندی: مجامع عمومی و فوق العاده