مجمع عمومی عادی سالیانه

                             بطور فوق العاده نوبت دوم

                             راس ساعت 15 بعد از ظهر

                                    روز سه شنبه 

 

                                  نهم دیماه 1393  

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در شنبه بیست و دوم آذر 1393 و ساعت 22:10 |

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

به شماره ثبت 225962

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی در تشکیل مجمع نوبت اول لذا به جواز حاصل از مواد 30 و 33 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اصلاحی 05/07/1377 و ماده 20 اساسنامه مورد عمل شرکت و ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره3 ماده 33 قانون بخش تعاونی)مصوب 09/03/1387 از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران به شماره ثبت 225962 دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 15 بعد از ظهر روز سه شنبه  مورخ نهم دیماه 1393 در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری کل استان ، طبقه همکف به منظور رسیدگی به دستورات به شرح ذیل :

1- گزارش عملکرد هیئت مدیره درسال 1392

2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1392، پس از قرائت گزارش بازرس

3- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی( پیرامون ساخت و ساز و احداث واحدهای مسکونی ) و تصویب بودجه جاری سال 1393 و تفویض اختیار به هیات مدیره جهت دریافت تسهیلات ساخت  واحدها از طریق سیستم بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تابعه بانک مرکزی

4- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات

5- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد سال 1392 و تقسیم آن طبق اساسنامه

6-  تعیین و تخصیص  حق الزحمه بازرس در سال 1392

7- تعیین و تصویب قرعه کشی عمومی بعنوان یکی از طریق و روش  واگذاری واحدها و زمین به اعضاء

8- تفویض واعطای اختیار به هیات مدیره بمنظور ترک تشریفات مزایده پیرامون واگذاری تآسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، درمانی و تجاری به غیر

9- تفویض و اعطای اختیار به هیات مدیره بمنظور صدور و ابلاغ هر گونه اطلاعیه ، اخطاریه و اطلاع رسانی روند اقدامات اجرائی و عمرانی پروژه (در حدود بند 2 ماده 13 قانون و مواد 43 و 58 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 26/08/1392 شرکت ) از طریق سایت رسمی شرکت تعاونی.

10- تصویب آئین نامه معاملات شرکت تعاونی

11- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

1- مستنداً به تبصره یک ماده 33 قانون و بند 1 ماده 21 آیین نامه جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضوراکثریت اعضاءرسمیت می یابد ودر صورت عدم حصول حد نصاب مزبور در نوبت دوم با حضور هر تعداد ازاعضاءرسمی خواهد بود.

2- مستفاد از ماده 19 آیین نامه هریک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضای تعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در اجرای تبصره های یک و دو ماده 19 تایید نمایندگی های موضوع این ماده در زمان ورود به مجمع با مقام دعوت کننده بوده و حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع عمومی ممنوع می باشد .

3- به تجویر ماده 11 آیین نامه هریک از اعضاءتعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است را به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند ، مقام مذکورمکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب ، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.

4- در اجرای بند 8 ماده 10 آیین نامه متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط شرکت در انتخابات هیات مدیره  و  بازرسی تعاونی که از شرایط عمومی مقرر در ماده 38 قانون و اختصاصی ملحوظ در مواد 21 و 34 آئین نامه برخوردار میباشد می توانند از زمان انتشار آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تا یکهفته بعد از انتشار تقاضای خود را به دفتر شرکت تعاونی واقع در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز ، طبقه زیر زمین تحویل نمایند(توضیح اینکه مفاد این بند با انتشار آگهی نوبت اول تحقق یافته و موضوعیتی ندارد)  

                 

                                                                                              عباسعلی دریانی     

                                                                       رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 و ساعت 9:26 |

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

به شماره ثبت 225962

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی در تشکیل مجمع نوبت اول لذا به جواز حاصل از ماده 30 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اصلاحی 05/07/1377 و ماده 20 اساسنامه مورد عمل شرکت و ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 09/03/1387 ازکلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ثبت 225962 دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 17  بعد از ظهر روزسه شنبه مورخ 09/10/1393 در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری استان ، طبقه همکف به منظور رسیدگی به :

1- تصویب اساسنامه جدید

2- تغییر و اصلاح ماده شش اساسنامه بمنظور تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

3- تغییر و اصلاح ماده 21 اساسنامه و افزایش تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

4- تغییر واصلاح ماده 34 اساسنامه و افزایش تعداد بازرسان اصلی و علی البدل 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

1- مستنداً به بند 2 ماده 21 آیین نامه, مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دوسوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان
 تام الاختیار آنها رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور ، در نوبت دوم با اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود نوبت سوم با حضور هر تعداد اعضاء رسمی است .

2- مستفاد از ماده 19 آیین نامه, هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضاءتعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در اجرای تبصره های یک و دو ماده 19 تایید نمایندگی های موضوع این ماده در زمان ورود به مجمع با مقام دعوت کننده بوده و حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع عمومی ممنوع میباشد.

به تجویز ماده 11 آیین نامه, هر یک از اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است را به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند ، مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب ،در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.   

                                           

                                                                                         عباسعلی دریانی 

                                                                                           رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 و ساعت 9:24 |
 

 با سلام 

 مجمع عمومی و فوق العاده  بعلت  نرسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل نشد.

مقرر گردید جلسه بعد ظرف 20 روز آینده با هر تعداد افراد حاضر تشکیل گردد. 

البته  جناب آقای دریانی ریس هیات مدیره گزارش نیم ساعت از فعالیت های شرکت تعاونی اعلام

و سپس افراد حاضر که حدود 100 نفر بودند سوالات خود از مدیر عامل و بازرس تعاونی پرسیدند .

ساعت 5 جلسه بدون  اتخاذ هیچ گونه تصمیمی خاتمه و قرار شد

تاریخ جلسه بعد تا ظرف یک هفته آینده اعلام شود

جلسه بعد با هر حد نصابی برگزار میشود

و انتخابات هیات مدیره و بازرس انجام

و درخصوص راهکارهای آینده شرکت تصمیم گیری خواهد شد .

حدود 50 نفر کاندیدای هیات مدیره و بازرسی شده بودند که اداره تعاون

صلاحیت 42 نفر را برای انتخاب 1 نفر بازرس و 5 نفر هیات مدیره تایید کرد

که 15 نفر کاندید بازرسی و 27نفر هم کاندید هیات مدیره شدند.

دوستانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار گرفته است

میتوانند

سوابق اجرایی  و برنامه هایی که دارند را از طریق وبلاگ و یا تحویل تعاونی دهند

تا از طریق این وبلاگ دراختیار دوستان قرار گیرد تا بهتر بتوانند اتخاذ تصمیم نمایند .

 ارسال عکس 20*15 و سوابق اجرایی کاندیدای سمت بازرسی و هیات مدیره از طریق 

ایمیل و یا درقسمت نظر دهید .امکان پذیر خواهد بود .

 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 و ساعت 7:36 |
 

                مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

                                 ساعت 15 بعد از ظهر

 

                    روزچهار شنبه مورخ93/09/12

 

                                     دوازدهم آذر

 

در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره )

واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری استان ، طبقه همکف 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در جمعه بیست و سوم آبان 1393 و ساعت 22:45 |
بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

به شماره ثبت

225962

 به جواز حاصل از ماده 30 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اصلاحی 05/07/1377 و ماده 20 اساسنامه مورد عمل شرکت و ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 09/03/1387 ازکلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شماره ثبت 225962 دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که   راس ساعت 15 بعد از ظهر روزچهار شنبه  مورخ 12/09/1393 در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری استان ، طبقه همکف به منظور رسیدگی به :

1- تصویب اساسنامه جدید

2- تغییر و اصلاح ماده شش اساسنامه بمنظور تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

3- تغییر و اصلاح ماده 21 اساسنامه و افزایش تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

4- تغییر واصلاح ماده 34 اساسنامه و افزایش تعداد بازرسان اصلی و علی البدل  

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

1- مستنداً به بند 2 ماده 21 آیین نامه, مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دوسوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان
 تام الاختیار آنها رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور ، در نوبت دوم با اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود نوبت سوم با حضور هر تعداد اعضاء رسمی است .

2- مستفاد از ماده 19 آیین نامه, هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضاءتعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در اجرای تبصره های یک و دو ماده 19 تایید نمایندگی های موضوع این ماده در زمان ورود به مجمع با مقام دعوت کننده بوده و حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع عمومی ممنوع میباشد.

به تجویز ماده 11 آیین نامه, هر یک از اعضاء تعاونی

 می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است را به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند ، مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب ،در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.   

                                            

                                                                                         عباسعلی دریانی 

                                                                       رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 10:13 |

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران

به شماره ثبت 225962

به جواز حاصل از مواد 30 و 33 قانون بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و اصلاحی 05/07/1377 و ماده 20 اساسنامه مورد عمل شرکت و ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره3 ماده 33 قانون بخش تعاونی)مصوب 09/03/1387 از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران به شماره ثبت 225962 دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 15 بعد از ظهر روز چهار شنبه  مورخ 12/09/1393 در محل سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی (ره ) واقع در تهران ، خیابان داور ، دادگستری کل استان ، طبقه همکف به منظور رسیدگی به دستورات به شرح ذیل :

1-     گزارش عملکرد هیئت مدیره درسال 1392

2-     رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1392، پس از قرائت گزارش بازرس

3-     تعیین خط مشی و برنامه تعاونی( پیرامون ساخت و ساز و احداث واحدهای مسکونی ) و تصویب بودجه جاری سال 1393 و تفویض اختیار به هیات مدیره جهت دریافت تسهیلات ساخت  واحدها از طریق سیستم بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تابعه بانک مرکزی

4-     اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات

5-     اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد سال 1392 و تقسیم آن طبق اساسنامه

6-      تعیین و تخصیص  حق الزحمه بازرس در سال 1392

7-     تعیین و تصویب قرعه کشی عمومی بعنوان یکی از طریق و روش  واگذاری واحدها و زمین به اعضاء

8-     تفویض واعطای اختیار به هیات مدیره بمنظور ترک تشریفات مزایده پیرامون واگذاری تآسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، درمانی و تجاری به غیر

9-     تفویض و اعطای اختیار به هیات مدیره بمنظور صدور و ابلاغ هر گونه اطلاعیه ، اخطاریه و اطلاع رسانی روند اقدامات اجرائی و عمرانی پروژه (در حدود بند 2 ماده 13 قانون و مواد 43 و 58 اساسنامه 78 ماده ای مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 26/08/1392 شرکت ) از طریق سایت رسمی شرکت تعاونی.

10-  تصویب آئین نامه معاملات شرکت تعاونی

11-  انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

1-    مستنداً به تبصره یک ماده 33 قانون و بند 1 ماده 21 آیین نامه جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضوراکثریت اعضاءرسمیت می یابد ودر صورت عدم حصول حد نصاب مزبور در نوبت دوم با حضور هر تعداد ازاعضاءرسمی خواهد بود.

2-    مستفاد از ماده 19 آیین نامه هریک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری از میان اعضای تعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در اجرای تبصره های یک و دو ماده 19 تایید نمایندگی های موضوع این ماده در زمان ورود به مجمع با مقام دعوت کننده بوده و حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع عمومی ممنوع می باشد .

3-    به تجویر ماده 11 آیین نامه هریک از اعضاءتعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی ، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است را به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند ، مقام مذکورمکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب ، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.

4-    در اجرای بند 8 ماده 10 آیین نامه متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط شرکت در انتخابات هیات مدیره  و  بازرسی تعاونی که از شرایط عمومی مقرر در ماده 38 قانون و اختصاصی ملحوظ در مواد 21 و 34 آئین نامه برخوردار میباشد می توانند از زمان انتشار آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تا یکهفته بعد از انتشار تقاضای خود را به دفتر شرکت تعاونی واقع در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز ، طبقه زیر زمین تحویل نمایند.                    

                                                                                         عباسعلی دریانی     

                                                                       رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 و ساعت 10:9 |

پیوست 1-  شرح موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از انجام کلیه خدمات مهندسی زمین 87 هکتاری و 120 هکتار اراضی مجاور(گلدره)که از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  875/750/2 متر مربع قطعه سیزده تفکیکی باقیمانده پلاک 4 فرعی از 8 اصلی واقع در بومهن ، بخش دماوند مورد مالکیت کارفرمابوده که ذیل دفتر 117 و صفحه 34 و شماره ثبت 15762 یک جلد سند رسمی به شماره دفترچه مالکیت 988377 به نام مالک صادر و تسلیم شده و ملک موصوف درشهر پردیس ، ضلع شمال شرقی اراضی گلدره واقع می باشد. ·        تهیه نقشه های فاز 1 و 2 و فاز3 (نظارت کارگاهی) محدوده 87 هکتاری در خصوص شریان های عبوری ،دسترسی ها ، هدایت آبهای سطحی و فاضلاب ، شامل نقشه جزییات اجرایی خیابان و پیاده رو ها و دیوار های حائل و نهایتا برآورد هزینه های اجرایی مربوطه، صرفاً در خصوص محوطه مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی. انجام کلیه خدمات مهندسی جهت اخذ پروانه ساختمانی به متراژ تقریبی 744109 متر مربع , شامل جانمایی بلوک های مسکونی ، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی برای بلوک های مسکونی مشخص شده به همراه دفترچه برآورد ریالی هر بلوک در طرح تحقق یافته مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تهیه کلیه برگه های حقوقی مورد نیاز مشتمل بر  (برگه تعهد  معماری _ برگه تعهد سازه _ برگه تعهد برق و برگه تعهد مکانیک_ برگه های تعهد نظارت مورد نیاز شامل معماری ، سازه ، برق و مکانیک). انجام خدمات ژئوتکنیک،نقشه برداری شامل دفترچه گزارش مطالعات ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی ) و ارائه پارامتر های خاک جهت طراحی پی ، نوع بتن مصرفی ، استقرار سطح آبهای زیر زمینی مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     پیوست2
شرح خدمات
 
 
   پیوست 2- شرحخدمات بند1-1  طرح آماده سازی
مرحله اول:  مطالعات و بررسی های مورد نیاز
1- انجام مطالعات
1-1 - بررسی های کلی در مقیاس شهر
این قسمت از مطالعات، عمدتا از طریق بررسی و استخراج از طرحهای توسعه شهری موجود (اعم از طرح جامع، توسعه و عمران، هادی و غیره) که قبلا برای شهر تهیه شده است صورت می گیرد.
نتایج این بررسی ها، خلاصه، دسته بندی و تدوین شده، بطوری که موارد زیر را روشن نماید:
1-1-1- عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، وضع موجود و آینده.
2-1-1 -تحولات گذشته، وضع موجود و پیش بینی رشد و تحولات شهر در آیند (جمعیت  – تراکم جمعیتی)
3-1-1- امکانات رشد کالبدی، حدود جهات و مراحل توسعه و موقعیت اراضی مورد مطالعه در ارتباط با چگونگی توسعه شهر در آینده، همچنین محدوده های مصوب و پیشنهاد شده برای شهر(محدوده و حریم) و وضعیت زمین های آماده سازی نسبت به توسعه آتی شهر در ارتباط با جهات توسعه
4-1-1-کلیات نحوه استفاده از اراضی و نظام کلی تقسیمات کالبدی شهر در حال و آینده                           (همراه با نظام استقرار مراکز خدمات عمومی شهری، ناحیه ای و غیره) و نحوه استفاده از اراضی در منطقه مورد مطالعه بطور مشروح تر.
5-1-1 وضعیت شبکه های عبور و مرور اصلی و اصلاحات و پیش بینی های مربوط به آنها.
 
6-1-1 کلیات تغییرات تراکم در مناطق و محلات مختلف شهر در آینده و جزئیات تغییرات تراکم در منطقه مورد مطالعه.
7-1-1 تهیه بیانیه چشم انداز
8-1-1 تعیین اهداف خرد
9-1-1 تعیین سیاستها و راهبردهای طراحی
2-1 مطالعات اقلیمی
1-2-1 زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظور استفاده بهینه از نور و انرژی خورشید.
2-2-1 بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری
3-2-1 بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری
4-2-1  بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری.
5-2-1 تدوین اصول و مبانی طراحی محیط و بررسی تاثیرهای استقرار و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی، چشم اند از ها و مزیت های طبیعی و فرهنگی در شهر مورد نظر
3-1 مطالعات کالبدی
1-3-1 بررسی و چگونگی روند ساخت مسکن در دوره معاصر گذشته در شهر و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه، بررسی شیوه ها، نیازها و چگونگی خدمات و تجهیزات شهری و بررسی تاثیرات متقابل این مسائل بر برنامه مسکن برای اراضی مورد نظر
2-3-1 گونه شناسی مسکن موجود
 
3-3-1 رابطه فضاهای باز، بسته و نیم باز
4-3-1 نحوه ارتباط با گذر
5-3-1 فضاهای همسایگی
6-3-1 دانه بندی بافت و مسکن موجود
7-3-1 نفوذپذیری بافت
8-3-1 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و منطقه آماده سازی
9-3-1 معیارها و ضوابطی که در طرح کالبدی شهر و تهیه طرحهای شهری مورد توجه قرار گرفته است (با توجه به بررسی های انجام شده درباره معماری، مصالح رایج، فضاهای شهری، بافت شهری، اقلیم، فرهنگ و سنت های گذشته و موجود شهر).
4-1 مطالعات زیست محیطی
1-4-1 استخراج اطلاعات و بررسی مقدماتی مربوط به امکان تامین آب، برق و فاضلاب مجموعه سکونتی براساس مطالعات طرحهای موجود شهری
2-4-1 بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تاثیر آن در طراحی تفصیلی
3-4-1 شناسایی گیاهان بومی و پوشش گیاهان طبیعی موجود
-4-1 شناسایی و معرفی مواهب طبیعی شهر (چشم اندازها)
5-1 بررسی های مربوط به پدافند غیرعامل
تعریف: منظور از پدافند غیرعامل کلیه، تسهیلاتی است که به منظور مقابله با حملات دشمن یا حوادث غیرمترقبه طبیعی از طریق اعمال در برنامه ریزی و طراحی صورت می گیرد.
1-5-1 بررسی روشهای مخلتف پدافندی غیرعامل در سیاستهای مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
2-5-1 بررسی و شناخت مناسبترین روشهای امداد رسانی در مواقع عادی و اضطراری در مقیاس های مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
3-5-1 انتخاب مناسبترین معیارها جهت دستیابی به پدافندغیرعامل و اعمال آن در طراحی
4-5-1 تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل و اعمال آن در طراحی
5-5-1 تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل در مقیاسهای سلسله مراتب شهری تا واحدهای مسکونی از طریق مدارک و مراجع ذیربط
2 - برنامه ریزی ساخت در زمینه های موجود
1-2 بررسی های مربوط به زمین آماده سازی:
1-1-2 وضع موجود تراکم های جمعیتی و ساختمانی و نحوه استفاده از اراضی در بخشهای ساخته شده و مطابقت در صورت وجود (در محدوده طرح تفصیلی) همراه با نقشه به مقیاس حداقل 1:2500 آن با پیشنهادات طرح توسعه شهر
2-1-2 وضع ساختمانهای موجود در اراضی مورد مطالعه از نظر نوع مصالح، معماری، کیفیت ساختمانی (واجد ارزشهای فرهنگی و تاریخی، فرسوده، تخریبی، مرمتی، واجد ارزش نگهداری ) تعداد طبقات، دانه بندی، همجواری و الگوهای طراحی
3-1-2 وضع موجود شبکه دسترسی طول، عرض، سطح مفید، مقاطع عرضی، جهت و درصد شیب، نوع پوشش آنها ، موقعیت و حجم پارکینگها، حجم عبور و مرور در معابر اصلی در محدوده مورد مطالعه و مناطق اطراف آن.
4-1-2 وضع بناها و محوطه های تاریخی، واقع در اراضی مورد نظر (در صورت وجود ) در رابطه با فضاهای اطراف و تعیین حریم و ضوابط حفاظتی مربوطه به آنها با توجه به ضوابط و معیارهای تعیین شده توسط سازمانهای مسئول
5-1-2 شناسایی حریم مناطق حفاظت شده طبیعی (در صورت وجود ) و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط
۵ -2-2 بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین
1-2-2 بررسی و تحلیل ویژگیهای توپوگرافی و عوارض ارتفاعی موجود در زمین در جهت اصلاح و استفاده بهینه از آنها در جانمائی عناصر طرح
2-2-2 بررسی وضعیت زمین از نظر سیل گیر بودن زمین و راههای مقابله با آن و تاثیر آن در طرح های تفصیلی و آماده سازی
3-2-2 بررسی وضعیت گسلهای احتمالی موجود در زمین و ارائه پیشنهادهای لازم جهت کاهش مخاطرات آن
4-2-2 تعیین جایگاه محدوده اراضی مورد نظر برای آماده سازی در نظام تقسیمات شهری
5-2-2 بررسی همجواریها و شبکه دسترسی میان زمین آماده سازی و اراضی همجوار و مراکز شهری موجود و انتخاب مسیرهای دسترسی مناسب برای تامین این منظور.
3-2 تهیه الگوی سازمان فضایی مجموعه
این الگو با توجه به الگوهای واحده ای مسکونی و همسایگی و فضاهای خدماتی (چگونگی تنظیم فضاهای
سکونتی ) و الگوهای فضاهای عمومی شهری و طرح تفصیلی مصوب تهیه گردیده و مبنای طرح آماده سازی
قرار می گیرد. این الگو باید بتواند سازمان فضایی و سیمای عمومی مجموعه و اراضی آماده سازی را قبل از تهیه طرح آن تصویر نماید.
* تعیین نقاط، محورها و نشانه های محله ای، ناحیه ای و منطقه ای و شهری
4-2 بررسی شیوه های مدیریت ساخت (سازمان اجرایی)
1-4-2 بررسی روشهای مناسب فنی و اقتصادی برای استفاده از انواع مصالح ساختمانی باتوجه به شرایط اقلیمی و امکانات اقتصادی، فنی و سنتی منطقه با الویت استفاده از مصالح بومی
2-4-2 بررسی امکانات و محدودیتهای فنی موجود در صنعت ساختمان
3-4-2 بررسی روشها و تکنیکهای مرسوم ساخت مسکن در منطقه
3-4-2 بررسی مدیریتهای مختلف ساخت مسکن در منطقه اعم از انفرادی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و دولتی و تجزیه و تحلیل آنها
4-4-2 بررسی روش های مختلف ساخت، نقاط قوت و ضعف هر یک از روشها و پیشنهاد روش انتخابی
5-4-2 برآورد مصالح قابل تامین در محل و منطقه و بررسی راهها و روشهای تهیه یا تامین کسری آنها
6-4-2 بررسی و پیشنهاد منابع تامین اعتبار احداث واحدهای مسکونی در زمین مورد نظر
7-4-2 بررسی و پیشنهاد مدیریت ساخت، ماشین آلات و کارکنان فنی مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی -8-4-2  ارائه مدیریت ساخت و مرحله بندی اجرای طرح همراه با پیش بینی زمان تقریبی لازم برای اجرای مراحل مختلف
9-4-2  تعیین بخش هایی از مجموعه که باید برای آن طراحی معماری صورت گیرد.
10-4-2 تنظیم برنامه حفظ، نگهداری و بهسازی آینده مجموعه
11-4-2 تعیین اولویتهای اجرائی
12-4-2 طراحی الگوهای واحدهای همسایگی با مجموعه های شهری و فضاهای عمومی شهری مطالعه شده در حدی که بتواند مبنای طراحی شهری و تنظیم فضاهای عمومی و ارتباطی محله یا محلات مورد نظر قرار گیرد و در مجموع در طرح ریزی سا خت و بافت، تقسیم بندی اراضی و سایر جنبه های طراحی فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرد.
13-4-2 تهیه الگوی فضاهای عمومی شهری مانند گذرها، میدان ها، گره ها، فضاهای باز عمومی، توقفگاه ها، بدنه سازی ها و 000
5-2 نتیجه برنامه ریزی مسکن
1-5-2 تعیین ابعاد و قطعات تفکیک زمین با توجه به مجموع عوامل فوق
2-5-2 تهیه الگوهای حجمی از واحدهای مسکونی سایر کاربریهای شهری
3-5-2 تهیه نقشه تفکیک قطعات زمین با مقیاس 1:500
4-5-2 تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و راهنماهای طراحی فضای شهری این ضوابط و مقررات باید به کیفیتی مطالعه گردد که براساس آنها کنترل فعالیت های ساختمانی و اقداماتی که در شکل گیری نهایی فضاهای شهری موثرند، امکانپذیر گردیده و از طریق بیان تصویری، زمینه های کنترل اجرای ایده های طراحی فضاهای مورد نظر را میسر نماید.
5-5-2 ارزیابی کلیه اعتبارات و هزینه های مورد نیاز طرح
6-5-2 برآورد مقدماتی هزینه های اجرای طرح
 
 
7-5-2 برنامه ریزی مالی اجرای طرح
8-5-2 تعیین هزینه های آماده سازی کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی قابل فروش طرح براساس نرخ ترجیحی و دستورالعملهای ابلاغ شده به انضمام تهیه نقشه های مربوطه
تبصره: کلیه برنامه ریزیهای مالی در این بند با توجه به این اصل که بخش عمومی( دولتی) هیچگونه سرمایه گذاری در محدوده این اراضی نخواهدکرد و کلیه هزینه های سرشکن شده از طریق جمعیتی که بر روی زمین مورد نظر اسکان می یابند، تامین خواهد شد.
مرحله دوم طراحی
تهیه طرح آماده سازی
تهیه نقشه کاربری اراضی
تهیه نقشه شبکه معابر
تهیه نقشه هدایت آبهای سطحی
تهیه نقشه تراکم ساختمانی
تهیه نقشه های مربوط به شبکه های تاسیسات (آبرسانی، برق و فاضلاب)
تهیه طرح فضاهای عمومی شهری مانند : میادین ، خیابان ها، معابر، تقاطع ها ، نشانه های شهری(مقاطع طولی و عرضی، جزئیات مربوط به موقعیت و خصوصیات فضاهای سبز مجاور آنها، پیاده روها،رفوژها ، زوایا و شعاع و مشخصات قوس ها ،  پارکینگ های اطراف آنها، خط کشی ها و غیره)
فضاهای باز شهری : پارکینگها، فضای سبز و…(به نحوی که تهیه نقشه های محوطه سازی براساس آنها ممکن باشد)
 
شرحخدمات بند 2-1 از موضوع قرارداد
مرحلهاول–قسمتاول(شناساییوبررسیاول)
مطالعات پروژه در این قسمت، براساس هدفهای پیش بینی شده در طرح جامع یا طرح مربوط در برنامه های عمرانی، به شرح زیر انجام میشود.
-1 گردآوریاطلاعاتوانجاممطالعاتپایه
-1-1 مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندیهای فعلی و آینده پروژه
-2-1 بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود، آثار زیست محیطی، موقعیت زمین از نظر طرح هادی یا جامع یا تفصیلی و همچنین دستورالعملهای مربوط.
-3-1 جمع آوری اطلاعات مربوط به امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی موردنیاز پروژه از قبیل راههای ارتباطی، شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب در وضعیت موجود و همچنین کسب اطلاع از
طرحهای آینده مربوط به گسترش شبکه های یاد شده.
-4-1 بررسی کلی در مورد وضعیت زمین شامل زمین شناسی، زلزله و وضعیت گسلها، مکانیک خاک، آبهای زیرزمینی، نفوذپذیری زمین، دفع آبهای سطحی و سایر موارد موثر در انجام مطالعات از طریق بازدیدمحلی و مشاهدات عینی و جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم
تبصره: در صورتی که نتیجه مطالعات یاد شده منجر به تشخیص نامناسب بودن زمین از نظر مشاورگردد، لازم است مراتب را برای انجام آزمایشهای لازم و تصمیم گیری برای نحوه ادامه مطالعات، به کارفرما اطلاع دهد.
-5-1 مطالعه ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی محل، شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمینه های زیر:
-1-5-1 وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن
-2-5-1 میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن
 
 
 
 
-3-5-1 وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن
-4-5-1 جهت قبله
-6-1 بررسی تاثیرات متقابل نتایج بررسیهای بالا بر استخوان بندی مطالعات پروژه و همچنین کلیات طراحی.
-2 بررسیوشناسایی هایکلیکالبدیوضوابطومقررات
-1-2 جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد معماری سنتی و جدید متداول در محل
-2-2 جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار با زمین محل احداث پروژه و همچنین بررسی کاربری آینده زمینهای مجاور براساس اطلاعاتی که بتوان از دستگاههای مربوط دریافت کرد.
-3-2 بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب شهری موثر در زمین و ساختمانهای پروژه، و تدوین اثرات مقررات در مطالعات پروژه.
-4-2 مشخص کردن معیارها، آیین نامه ها و استانداردها که در طرح معماری، محاسبات سازه و تاسیسات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-3 بررسیومطالعهدرموردمصالحساختمانیوروشهایساخت
-1-3 بررسی انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی محلی و پیش بینی نحوه کاربرد آنها در اجرای پروژه
-2-3 جمع آوری اطلاعات مربوط به انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی غیرمحلی که در فعالیتهای ساختمانی درمحل مورد استفاده قرار می گیرند و بررسی امکانات دستیابی به این نوع مصالح و در صورت لزوم، تعیین منابع آنها.
-3-3 بررسی کلی در مورد فواصل حمل مصالح ساختمانی و تاسیساتی عمده موردنیاز.
-4-3 بررسی سیستم های سازه مناسب پروژه.
-5-3 جمع آوری اطلاعات مربوط به روشهای ساخت متداول در محل و همچنین سایر روشهای ساخت دیگری که می توان در پروژه موردنظر به کار گرفت.
-6-3 بررسی وضعیت مهارتهای نیروی کار محلی و اعلام نظر نسبت به آن.
-4 بررسیسیستمتاسیساتیوتجهیزاتموردنیاز
-1-4 تعیین فهرست تجهیزات لازم برای عملکردهای موردنیاز پروژه و تعیین فضاهای مربوط برمبنای بررسی کاتالوگها و یا دریافت اطلاعات صنعتی و تولیدی.
-2-4 بررسی و مطالعه کلیات سیستم های موردنیاز پروژه، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، ضرورتهای فنی و امکانات دستیابی به دستگا هها.
-5 برنامهریزیکالبدی
-1-5 مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه به منظور دستیابی به مبانی برنامه ریزی و تعیین الگوهای پایه با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب شده در بند2-4
-2-5 انجام مطالعات لازم و ارائه برنامه فضایی و همچنین برنامه تفصیلی فیزیکی پروژه. در این بخش از خدمات، فضاها و سطوح لازم زیربنا، نحوه توزیع آنها در ساختمانهای مختلف، نحوه استفاده از این ساختمانها و روابط بین بخشهای مختلف پروژه تعیین شده و با نمودارهای لازم ارائه میگردد.
-3-5 ارائه نمودارهای ارتباط ساختمانها در محوطه کلی، نحوه کاربری زمین و نحوه استقرار ساختمانها در محوطه.
-4-5 تهیه دیاگرام و روابط اجزای مختلف هر ساختمان به صورت جداگانه، به منظور مشخص کردن ارتباطات افقی و عمودی و عملکرد هر یک از قسمتها.
-5-5 مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه یا گزینه های برتر)با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه های معماری، سازه و تاسیسات.)
-6 تهیهطرحشماتیکوتهیهگزارش
-1-6 طراحی سیمای کلی ساختمانهای پروژه و درصورت طبقاتی بودن، نشان دادن تعداد طبقات، طریق قرار گرفتن آنها، راههای ارتباط عمودی و افقی و مانند آن.
 
 
-2-6 تهیه طرح کاربری زمین، استقرار ساختمانها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پلان جانمایی.
-3-6 تهیه نقشه های شماتیک(معرف کلیات طراحی معماری)
-4-6 پیش بینی مدت اجرای پروژه، ارائه برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی برمبنای مترمربع زیربنا برای ساختمانها و کارهای محوطه سازی، به تفکیک و نیز برای کل پروژه، با توجه به قیمت ساختمانهای مشابه.
-5-6 تهیه فهرست عکسها، نقشه ها و آزمایشهای موردنیاز برای انجام مطالعات قسمت دوم مرحله اول.
-6-6 تهیه برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مهندسی در قسمت دوم، با توجه به زمان لازم برای تهیه عکسها، نقشه ها و انجام آزمایشها.
-7-6 نتیجه گیری از مطالعات و بررسیهای انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش مطالعات قسمت اول در قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما و تصویب وی.
شرحخدماتمشاورهبرایمطالعاتکارهایساختمانی
مرحلهاول–قسمتدوم(تهیهطرحمقدماتی)
مطالعات این قسمت براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت اول به شرح زیر انجام خواهد شد.
-1 مطالعاتتکمیلی
-1-1 بازدید مجدد محل، مطالعه و بررسی کاملتری از وضعیت زمین از قبیل شیب، مسیلهای موجود، عوامل فیزیکی و هر نوع عاملی که در معماری، سازه و تاسیسات موثر خواهد بود در صورت نیاز.
-2-1تعیین تعداد و نوع آزمایشها، حدود و مقیاس نقشه ها و عکسها و نیز خدماتی که باید طبق برنامه زمانبندی توسط کارفرما انجام شود و پیشنهاد انجام آنها.
-3-1 جمع آوری اطلاعات و آمار تکمیلی درارتباط با را ه حل یا گزینه انتخاب شده در مطالعات قسمت اول.
 
 
 
-4-1 مطالعات تکمیلی در مورد روش ساخت و نحوه اجرای راه حل یا گزینه انتخاب شده، از طریق مقایسه جدولهای فنی و اقتصادی حاوی امکانات و محدودیتهای عملکرد ساختمانها، مصالح، نیروی انسانی
(مهارتها و تخصصها) زمان اجرا، راههای دسترسی و هر نوع عامل اساسی که بتواند در مقایسه مزبور تعیین
کننده باشد.
-5-1 بررسیهای تکمیلی در مورد نوع مصالح مصرفی در ساختمانها
-2 مطالعاتوطراحیمعماری
-1-2 مطالعه جامع تری از نیازها و توسعه آینده پروژه با پیش بینی های لازم در طراحی، با توجه به اثرات هزینه بری آنها، درصورت وجود توسعه در مطالعات قسمت اول.
-2-2 مطالعه کامل ارتباطات خارجی ساختمانها، محوطه و خیابان بندی پروژه و طرح مقدماتی استقرار
ساختمانها، با توجه به عوارض طبیعی و ساختمانهای موجود، شبکه های تاسیساتی، امکانات اطفای حریق و تخلیه ساختمانها و رعایت مقررات ایمنی و پناهگاه ها، راههای دسترسی به شبکه ارتباطی،    جمع آوری و انتقال آبهای سطحی و زهکشی و هرگونه عوامل تعیین کننده حائز اهمیت.
-3-2 مطالعات نهایی ارتباط افقی و عمودی داخل ساختمانها، با توجه به عملکرد هر یک از فضاهای داخلی و الزامات برای استقرار، نورگیری، تراکم طبقات، سیستم های تاسیساتی، تجهیزات، مقررات ایمنی، اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان و غیره.
-4-2 طراحی معماری ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگی لازم با بخش های سازه، سیویل و تاسیسات.
-3 مطالعاتوطراحیسازه
-1-3 مشخص کردن مبنای محاسباتی سازه ساختمانها، شامل بارگذاریها و غیره.
-2-3 تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح.
 
 
-3-3 طراحی مقدماتی سازه، شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، ضخامت دیواره های باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستونها، ضخامت دالها، محل درزهای انبساط و سایر عوامل تعیین کننده در طراحی.
-4 مطالعاتوطراحیتاسیساتوتهیهمشخصاتتجهیزات
-1-4 تعیین مبانی طراحی تاسیساتی پروژه، با توجه به عملکرد هر یک از ساختمانها، محاسبات جمعیتی، شرایط اقلیمی محیطی، بهر ه برداری و الزامات خاص طراحی.
-2-4 مطالعه سیستم های مختلف تاسیساتی و برآورد کل نیازهای تاسیساتی به شرح زیر و بررسی فنی، اقتصادی هر یک و انتخاب گزینه برتر.
-1-2-4 تاسیسات بهداشتی، شامل آب سرد و گرم مصرفی، جمع آوری و دفع فاضلاب، جمع آوری و دفع آب باران، جمع آوری و دفع زباله، آتش نشانی، آبیاری، گازرسانی، تاسیسات خاص موردنیاز، مانند آب بخار و گازهایی که برای کاربردهای خاص پروژه، مورد استفاده دارند.
-2-2-4 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، شامل سیستم های گرمایی، تعویض هوا، تهویه مطبوع، تامین و توزیع انرژی گرمایی و سرمایی.
-3-2-4 تاسیسات برق رسانی، روشنایی و ارتباطی شامل:
- شدت روشنایی، نوع چراغها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا، برآورد میزان برق عادی و اضطراری موردنیاز پروژه و چگونگی تامین و توزیع آنها.
- سیستم های ارتباطی و خبری، از قبیل تلفن، اعلام حریق، صوتی و غیره.
- سیستم های ایمنی، شامل برق گیر و اتصال زمین.
-3-4 تهیه طرح تاسیساتی
-4-4 تعیین مشخصات تجهیزات لازم و بررسی فنی – اقتصادی تجهیزات و ارائه پیشنهاد همراه با تعیین نیازهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به آن.
-5 تهیهنقشه هایمقدماتیوگزارشمطالعاتشامل:
-1-5 پلان جانمایی ساختمانها و محوطه و راههای دسترسی سواره و پیاده
-2-5 پروفیل از قسمتهایی از محوطه که شیب آنها در جاگذاری ساختمانها تعیین کننده است.
-3-5 پلان کلیه طبقات هر یک از ساختمانهای پروژه که آرایش تجهیزات در قسمتهای مهم و اساسی ساختمان،در آن منعکس شده باشد.
-4-5 پلان بام کلیه ساختمانها
-5-5 نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی
-6-5 مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای موردنیاز
-7-5 نقشه های تفصیلی معماری مربوط به قسمتهای حائز اهمیت.
-8-5 پلان کلی سیویل محوطه، شامل خیابان بندی، شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی و زهکشی و غیره،همراه با مقاطع و جزئیات لازم.
-9-5 نقشه های مقدماتی سازه، شامل محوربندی، پلان شالوده ها، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستونها، تیرها،شالوده ها و موارد مانند آن.
-10-5 نقشه های مقدماتی شبکه های تاسیساتی، شامل پلان جانمایی دستگاهها در موتورخانه های فرعی و اصلی،تعیین محلهای عبور سیستم های توزیع انرژی و همچنین دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی برای سیستم های توزیع انرژی و پیش بینی سایر نیازهای خاص تاسیساتی که در طرح معماری و سازه تاثیرگذار است.
-11-5 مشخصات کلی مصالح مصرفی در نازک کاری، نماسازی، محوطه سازی و همچنین مشخصات دستگاههای تاسیساتی و تجهیزاتی.
-12-5 برآورد هزینه اجرای پروژه برای ساختمانها و محوطه، با توجه به مشخصات فنی ساختمانها، محوطه،تاسیسات و تجهیزات، براساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و به صورت مترمربع زیربنا و از طریق قیاس با هزینه ساختمانهای مشابه، به تفکیک و نیز برای کل پروژه.
-13-5 فهرست عکسها، نقشه ها و آزمایشهای موردنیاز برای انجام مطالعات مرحله دوم.
-14-5 برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مرحله دوم، با توجه به زمان لازم برای تهیه عکسها، نقشه ها
 و آزمایشها. مدارک و گزارش مربوط به مطالعات انجام شده این قسمت، در قطعهای استاندارد تهیه و به کارفرما ارائه میشود.
مرحلهدوم–تهیهطرحاجرایی
مطالعات این مرحله براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت دوم مرحله اول، به شرح زیر انجام خواهد شد. مشاور براساس مطالعات انجام شده، شامل مدارک و گزارش قسمت دوم مرحله اول، گزارش مکانیک خاک، نقشه های توپوگرافی زمین و یا هرگونه مطالعات تکمیلی و یا هماهنگیهای لازم بین قسمتهای مختلف طرح معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات، خدمات این مرحله را انجام می دهد. در این مرحله چنانچه انجام مطالعات تکمیلی در مورد نقشه برداری و آزمایش ها ضرورت داشته باشد، با پیشنهاد مشاور  و تایید کارفرما انجام خواهد شد.
 
 
-1 انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه هایاجرایی
-1-1 پیش بینی وضعیت توسعه طرح در صورت پیش بینی در گزارش مرحله اول، در محاسبات و    نقشه های اجرایی و همچنین ساخت آن در مراحل بعد.
-2-1 محاسبات فنی موردنیاز برای کارهای معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانها و محوطه و تهیه نقشه های اجرایی به طور کامل، با انتخاب مقیاس مناسب، به صورتی که برای نشان دادن کلیه قسمتها و اجزای طرح، هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد و حاوی کلیه اطلاعات، محوربندیها، اندازه و کد گذاریهای لازم و مشخصات مربوط از جمله موارد زیر باشد، انجام خواهد شد.
-1-2-1 ابعاد، محل و مختصات کلیه سوراخهای تاثیرگذار بر کارهای معماری و سازه، شفتها، کانالها، سقفها و کف های کاذب و همچنین کلیه اجزای سازه ها و تاسیساتی، باید با مطالعه و هماهنگی کامل در نقشه های معماری ،سازه و تاسیساتی و تجهیزاتی برحسب مورد ترسیم شود.
-2-2-1 جزییات اجرایی کارهای معماری، سازه و تاسیسات.
 
 
 
-3-2-1 جدولهای نازک کاری برای کلیه قسمتهای داخلی ساختمانها، با مشخص کردن فضای مربوط به آن و مشخصات نازک کاری.
-4-2-1 مختصات و ترازبندی شبکه گذرهای سواره رو، دفع آبهای سطحی، مقاطع طولی و عرضی گذرهای سواره رو و جزییات تاسیسات زیربنایی و ابنیه در کارهای محوطه.
-5-2-1 جدولهای میلگرد و انواع پروفیلهای فولادی مصرفی در سازه، حاوی شکل، تعداد، اندازه و سایر اطلاعات لازم.
-6-2-1 مشخصات دستگاههای برقی و مکانیکی و جزئیات مربوط به آن، همراه با دیاگرامها و نمودارها و جدولهای لازم، از قبیل فلودیاگرام، جدول لوازم کنترل، رایزردیاگرام و یا نقشه ایزومتریک سیستمها و
غیره برحسب نوع نیازهای پروژه.
-2 تهیهمشخصاتفنی
-1-2 مشخصات فنی عمومی که رعایت آن در اجرای پروژه ضروری است، به صورت موضوع، شماره و تاریخ صدور مرجع صادرکننده آن تعیین می شود.
-2-2 مشخصات فنی خصوصی که برای اجرای پروژه موردنیاز باشد در نقشه ها یا دفترچه مشخصات فنی درج می گردد.
 
-3 تهیه برآورد هزینهاجرای عملیات
تهیه متره مقادیر کارهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول برآورد هزینه اجرای کارهای مختلف، برحسب ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات، به تفکیک ساختمانهای مختلف و محوطه سازی، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه، با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط و صورتجلسات فی مابین کارفرما و مشاور.
-4 تهیه برنامه زمان بندی اجرای کار
تهیه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار، با درنظر گرفتن مدت معقول و متناسب برای اجرای فعالیتهای مختلف پروژه، با توجه به امکانات اعتباری و تدارک مصالح و ماشین آلات.
-5 تهیهشناسنامهپروژه
این شناسنامه دربرگیرنده شرح پروژه، خلاصه ای از اطلاعات و آمار گردآوری شده که در طرحها مورد استفاده قرارگرفته است، مشخصات اصلی پروژه از جمله سطوح زیربنا و محوطه، هزینه اجرایی عملیات، برآورد قیمت واحد سطح ساختمانها و محوطه، روش اجرا، تغییرات احتمالی نسبت به اطلاعات مرحله اول و همچنین توجیه تغییرات اعمال شده و غیره میباشد.
 
-6 ارائه مدارک وگزارش مرحله دوم به شرح زیر:
-1-6 شناسنامه پروژه.
-2-6 دفترچه محاسبات فنی، همراه با نتایج گزارشهای مطالعات زلزله، زمین شناسی، ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و مانند آن (یک نسخه)
-3-6 دفترچه ریز متره مقادیر (یک نسخه)
) -4-6 مشخصات فنی (به شرح بند 2
-5-6 فرم پیمان، شرایط عمومی پیمان، دعو تنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، ضمانت نامه ها، تعهدنامه ها، برگ پیشنهاد قیمت، طبق آخرین نمونه مصوب )یک نسخه)
 
شرح خدمات  بند 3-1 موضوع قرارداد
خدمات ژئوتکنیک مرحله اول
الف) عملیات حفاری و آزمایشات صحرایی:
1)     ارزیابی کلی سایت و تعیین محل های حفرگمانه های ماشینی و چاه های دستی .
2)     انجام حفاریهای ماشینی به متراژ 300متر (شامل 10گمانه 20متری و 5 گمانه 30متری )
3)     حفاری چاهک های دستی به متراژ حدودی 200 متر شامل 20 چاه دستی به عمق 10 متر.
4)     آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (T S P) در اعماق مختلف .
5)     آنجام آزمایشات صحرایی .
6)     انتخاب نمونه به تعداد مورد نیاز جهت تست های آزمایشگاهی .
ب) آزمون های آزمایشگاهی
1)     آزمایشات شیمیایی خاک و سنگ .
2)     آزمایشات مکانیکی از نمونه های اخذ شده که به شرح ذیل می باشد : انتخاب نمونه معدل از خاک درشت دانه (درصورت وجود) برای انجام آزمایشهای مختلف به وزن 50 کیلوگرم . آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک درشت دانه تا الک نمره 4 (طبق 127 س م ب). آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی بر روی خاک ماسه ای ریز دانه ریز الک نمره 4 (طبق 127 س م ب). تشریح و شناسایی نظری و دستی خاک( طبق 2488  (ASTM:D) تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری با روش حداقل سه نقطه ای (طبق 127 س م ب). تعیین حد انقباض خاک (طبق 127 س م ب).  در صد رطوبت خاک (طبق 127 س م ب). محاسبه و تعیین طبقه بندی خاک (طبق 127 س م ب). تعیین وزن مخصوص بخش ریز دانه خاک G S   . تهیه نمونه مناسب برای انجام آزمایش آزمایشهای مختلف خاک دستخورده میلیمتر. آزمایش برش مستقیم تحکیم یافته و زهکشی شده ( به روش کند) به ابعاد 10×10 و 30×30 سانتیمتر. تهیه نمونه مناسب برای انجام آزمایشهای مختلف از خاک دست نخورده. تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه خاک به قطر تا 100 میلیمتر. آزمایش فشاری سه محوری تحکیم یافته و زهکشی نشده  (  C U) به قطر 38 میلیمتر و فشار جانبی حداکثر 10کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدون اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت. آزمایش فشاری سه محوری تحکیم نیافته و زهکشی نشده ( U U) به قطر 38 میلیمتر و فشار جانبی حداکثر 10کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بهمراه اشباع نمونه شامل سه نمونه با فشارهای جانبی متفاوت. آزمایش تحکیم برای نمونه به قطر تا 50 میلیمتر و تا حداکثر فشار 16 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بار برداری.
  درصد جذب آب . درصد تخلخل. تعیین سطح آب زیرزمینی و بررسی نحوه حرکت جریانات زیر سطحی . تعیین درصد نفوذپذیری. آزمایشات سنگ.
پ)تهیه گزارش زمین شناسی مهندسی.
1)    تهیه گزارش ژئوتکنیک.
2)    تهیه گزارش زمین شناسی.
3)    تهیه گزارش تحلیل خطر و لرزه خیزی.
احجام مشخص شده در جداول فهرست بها ژئوتکنیک پیش فرض اولیه بوده که براساس نهایی شدن تعداد طبقات و بلوکها و احیاناً نیاز به دیوارهای حایل و پل در محدوده پروژه  قابل افزایش و کاهش میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول : گمانه زنی و نمونه برداری
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال
ردیف
شرح
واحد
بهای واحد
مقدار
بهای کل (ریال)
010101
حمل و نقل دستگاه یا دستگاههای حفاری ، تجهیزات وافراد به هر کارگاه در جاده های آسفالتی برای حفاری ماشینی تا 200متر در آبرفت یا سنگ
کیلومتر
 
 
 
010114
حمل و نقل دستگاه وتجهیزات حفاری ،بوسیله وینچ دستگاه یا تی فور یا تراکتور یا هر وسیله مشابه دیگر برای حفاری در آبرفت یا سنگ
روز
 
 
 
010203
تجهیز کارگاه و آماده نمودن دستگاه و یا دستگاههای حفاری و تجهیزات مورد نیاز برای حفاری با مفزه گیر(کوربال) برای حفاری تاصد متر در آبرفت یا سنگ در هر کارگاه
مقطوع
 
 
 
010204
اضافه بهاء نسبت به ردیف 010203 ولی برای هر متر حفاری مازاد بر 100 متر در هر کارگاه
متر طول
 
 
 
010208
اضافه بهاء نسبت به ردیف های 010201 تا 010206 در صورتی که کارگاه به منظور مطالعه پروژه های خطی تجهیز شده باشد.
درصد
 
 
 
010301
تسطیح زمین برای استقرار و تراز نمودن دستگاه حفاری در زمینهای آبرفتی و  سنگی
گمانه
 
 
 
010302
مهار نمودن دستگاه حفاری  با  بتن برای حفاری در آبرفت و سنگ
گمانه
 
 
 
010304
نصب و جمع آوری دستگاه  حفاری در محل هر گمانه برای حفاری آبرفتی  یا سنگ
گمانه
 
 
 
010501
حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس ،لای و یا مخلوطی از آنها بوسیله مفزه گیر(Corebarrel) ، 1 تا قطر 101 میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده تا از عمق 25 تا 50 متر همراه با نصب لوله جدار                                                                                 
متر طول
 
 
 
010502
     حفاری در زمینهای آبرفتی ریزدانه از قبیل رس ،لای و یا مخلوطی از آنها بوسیله مفزه گیر(Corebarrel) ، 1 تا قطر 101 میلیمتر بدون استفاده از گل حفاری برای اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده بیش از عمق 25 تا 50 متر همراه با نصب لوله جدار
متر طول
 
 
 
010509
اضافه بهاء نسبت به ردیفهای 010501 تا 010507 چنانچه عملیات حفاری در لایه های آبرفتی  درشت دانه از قبیل قزعه سنگ ، قلوه سنگ ، شن درشت و یا مخلوطی  از آنها همراه با مصالح ریزدانه (درصد عبوری  از الک نمره 200 کوچکتر از 50٪ و برزگتر از یا مساوی 25٪ )و همچنین مصالح
درصد
 
 
 
010510
اضافه بهاء نسبت به ردیفهای 010501 تا 010507 چنانچه عملیات حفاری در لایه های آبرفتی  درشت دانه از قبیل قزعه سنگ ، قلوه سنگ ، شن درشت و یا مخلوطی  از آنها همراه با مصالح ریزدانه (درصد عبوری  از الک نمره 200 کوچکتر از 25٪ و برزگتر از یا مساوی 12٪ )و همچنین مصالح سیمانته شده ( کتگلومرای سست و جوان ) صورت گیرد.
درصد
 
 
 
010511
اضافه بهاء نسبت به ردیفهای 010501 تا 010507 چنانچه عملیات حفاری در لایه های آبرفتی  درشت دانه از قبیل قزعه سنگ ، قلوه سنگ ، شن درشت و یا مخلوطی  از آنها همراه با مصالح ریزدانه (درصد عبوری  از الک نمره 200 کوچکتر از 12٪ ) و همچنین مصالح سیمانته شده ( کتگلومرای سست و جوان ) صورت گیرد.
درصد
 
 
 
010901
بسته بندی نمونه های منتخب  و دست خورده به وزن تا 3 کیلوگرم از نمونه های آبرفتی و سنگی و ارسال آنها به آزمایشگاه مرکزی
نمونه
 
 
 
01093*
تهیه جعبه های چوبی  برای بسته بندی نمونه های آبرفتی یا سنگی طبق مشخصات فنی
جعبه
 
 
 
010905*
احداث حوضچه یا نصب منبع به منظور تامین آب زلال
متر مکعب
 
 
 
010906*
تامین آب مورد نیاز بوسیله تانکر یا تراکتور و یا وسایل مشابه دیگر
روز
 
 
 
010205
تجهیز کارگاه برای حفاری دستی تا 50متر در هر کارگاه
مقطوع
 
 
 
010206
اضافه بهاء نسبت به ردیف 010205 برای هر متر حفاری دستی مازاد بر 50 متر
متر طول
 
 
 
011001
حفاری دستی برای نمونه برداری دست خورده در زمینهای آبرفتی و بالای سطح آب و سنگ بستر تا عمق 3 متر
متر طول
 
 
 
011002
حفاری دستی برای نمونه برداری دست خورده در زمینهای آبرفتی و بالای سطح آب و سنگ بستر بیش از  عمق 3 متر تا 10 متر
متر طول
 
 
 
011005
اضافه بهاء نسبت به ردیفهای 011001 تا 011004 در صورتیکه جنس زمین از مصالح درشت دانه باشد
درصد
 
 
 
011006
اضافه بها نسبت به ردیفهای 011001 تا 011005 در صورتیکه جنس زمین از مصالح سیمانته شده (د ج)  باشد
درصد
 
 
 
011008
پرکردن چاههای دستی با خاک محل
متر طول
 
 
 
جمع فصل اول
 
تبصره:در هر صورت ملاک پرداخت ، صورت وضعیت رسیدگی شده و آیتم های کاری انجام شده است.
فصل دوم : آزمایشهای صحرایی
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال
ردیف
شرح
واحد
بهای واحد
مقدار
بهای کل (ریال)
020201
آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد(SPT) از سطح زمین تا عمق 15 متر
آزمایش
 
 
 
020202
آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد(SPT) بیش از عمق 15 تا 30 متر
آزمایش
 
 
 
020701
آزمایش دانستیه در محل تا عمق 2 متر ( طبق 1556 ASTM:D)
آزمایش
 
 
 
020702
آزمایش دانستیه در محل بیش از عمق 2 تا 5 متر
آزمایش
 
 
 
020703
آزمایش دانستیه در محل بیش از عمق 5 تا 10 متر
آزمایش
 
 
 
***
انجام آزمایشات ژئوفیزیک
مقطوع
 
 
 
جمع فصل دوم
 
تبصره:در هر صورت ملاک پرداخت ، صورت وضعیت رسیدگی شده و آیتم های کاری انجام شده است.
فصل سوم : آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی خاک ، آب و مقاومت مصالح
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال
ردیف
شرح
واحد
بهای واحد
مقدار
بهای کل (ریال)
030101
انتخاب نمونه معدل از خاک درشت دانه برای انجام آزمایشهای مختلف بوزن 50 کیلوگرم
نمونه
 
 
 
030102
تشریح و شناسایی نظری و دستی خاک ( طبق 2488 ASTM:D)
نمونه
 
 
 
030103
تعیین درصد رطوبت خاک (طبق 127 س م ب)
نمونه
 
 
 
030104
آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی برروی خاک درشت دانه تا الک نمره 4
نمونه
 
 
 
030105
آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی برروی خاک ماسه ای یا ریز دانه  تا الک نمره 4
نمونه
 
 
 
030106
آزمایش هیدرومتری به تنهایی (طبق 127 س م ب)
نمونه
 
 
 
030110
تشخیص یا تعیین حد روانی و خمیری باروش حداقل سه نقطه ای
نمونه
 
 
 
030112
محاسبه و تعیین طبقه بندی خاک (طبق 127 سم ب)
نمونه
 
 
 
030116
تعیین وزن مخصوص بخش ریز دانه خاک G  s
نمونه
 
 
 
030117
تهیه نمونه مناسب (ریمولدد Rem olded) برای انجام آزمایشهای مختلف خاک دست خوره با ذرات به قطر تا 5 میلیمتر
نمونه
 
 
 
030118
تهیه نمونه مناسب (ریمولدد Rem olded) برای انجام آزمایشهای مختلف خاک دست خوره با ذرات به قطر بیش از  5 میلیمتر
نمونه
 
 
 
030119
تهیه نمونه مناسب برای انجام آزمایشهای مختلف از خاک دست نخورده
نمونه
 
 
 
030120
تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه خاک به قطر تا 100 ملیمتر
نمونه
 
 
 
030130
آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته و زهکشی نشده (به روش سریع) تا ابعاد 10×10 سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش عمودی متفاوت
آزمایش
 
 
 
030131
آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته و زهکشی نشده (به روش سریع) تا ابعاد 30×30 سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش عمودی متفاوت
آزمایش
 
 
 
030132
آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته و زهکشی نشده (به روش کند) تا ابعاد 10×10 سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش عمودی متفاوت
آزمایش
 
 
 
030133
آزمایش برش مستقیم تحکیم نیافته و زهکشی نشده (به روش کند) تا ابعاد 30×30 سانتیمتر شامل سه نمونه با تنش عمودی متفاوت( طبق  3080  (  A S T M : D )
آزمایش
 
 
 
030135
آزمایش تحکیم برای نمونه به قطرتا 50 میلیمتر و تا حداکثرفشار 16 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و باربرداری
نمونه
 
 
 
031101
خشک کردن نمونه در گرم کن (O ven) به مدت 24 ساعت
نمونه
 
 
 
031103
آسیاب کردن ذرات ریزتر از الک نمره 4 تا ابعاد ریز الک نمره 100 به وزن 1 کیلوگرم
نمونه
 
 
 
031104
تعیین عددP H خاک ( طبق 4972 A S T M : D)
نمونه
 
 
 
031107
تعیین عصاره 10یا سایر نسبتهای خاک
نمونه
 
 
 
031111
تعیین مقدار کلر خاک ( طبق  1411  A S T M : D)
نمونه
 
 
 
031137
تعیین مقدار سولفات کل خاک ( طبق 1377B S یا           25A S T M :C
نمونه
 
 
 
تبصره:در هر صورت ملاک پرداخت ، صورت وضعیت رسیدگی شده و آیتم های کاری انجام شده است.
 
فصل چهارم : خدمات مهندسی ، تهیه گزارش و ارائه نتایج
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال
ردیف
شرح
واحد
بهای واحد
مقدار
بهای کل (ریال)
040101
تنظیم و ارائه گزارش نتایج عملیات حفاری و نمونه برداری برای جمع حفاری ( دستی و ماشینی ) به طول D ( برحسب متر)
متر طول
 
 
 
040201
تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای صحرائی نسبت به کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل دوم (F)
ریال
 
 
 
040301
تنظیم و ارائه گزارش و نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی نسبت به کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم (L)
ریال
 
 
 
جمع کل فصل چهارم
 
تبصره:در هر صورت ملاک پرداخت ، صورت وضعیت رسیدگی شده و آیتم های کاری انجام شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خدمات مهندسی ژئوتکنیک بخش اول
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
حق الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک مرحله اول
A=k*a*b*s
ضریب حق الزحمه به درصد
K
ضریب ساختگاه
A
ضریب نوع مستحدثات
B
برآورد هزینه عملیات مطالعاتی ( میلیون ریال )
S
برآورد هزینه عملیات مطالعاتی
S
Kضریب حق الزحمه به درصد بر طبق هزینه عملیات مطالعاتی
K
ضریب ساختگاه
a = a1*a2*a3*a4*a5*a6*a7*a8
a=(1/15*1*1.2*1/15*1/2*1*1*1
a
ضریب نوع مستحدثات بر طبق جدول شماره 2
B
A
A=k*a*b*s
***
حق الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک مرحله اول
مقطوع
 
           
 
برآورد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک
پروژه سایت 87 هکتاری پردیس
فهرست بهای ژئوتکنیک سال
ردیف
فصول
شرح عملیات
مبلغ به ریال
توضیحات
1
اول
گمانه زنی و نمونه برداری
 
 
2
دوم
آزمایشات صحرائی
 
 
3
سوم
آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی خاک ، آب و مصالح ساختمانی
 
 
4
چهارم
تهیه گزارش و ارائه نتایج
 
 
5
 
خدمات مهندسی
 
 
6
 
انجام مطالعات لرزه خیزی محل (تحلیل خطر) و تهیه شتاب ویژه ساختگاه
 
 
7
 
جمع کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    پیوست3
 
حق الزحمه ،روش محاسبه ونحوه پرداخت آن
 
 
 
 
 
پیوست 3- حق الزحمه ،روش محاسبه ونحوه پرداخت آن
برآورد مبالغ اولیه حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف خدمات ، به شرح زیر است :
کل حق الزحمه مشاور بر اساس هرمتر مربع زیربنای کل بر اساس پروانه از قرار هر متر مربع زیر بنا 500،000 ریال (پانصد هزار ریال) می باشد که در صورت کاهش یا افزایش و یا تغییر زیر بنا برابر جدول ساختارشکست ضمیمه پرداخت خواهد شد.
توضیح 1 : مبلغ فوق شامل کلیه هزینه های موضوع قرارداد و نظارت عالیه و نظارت مقیم و همچنین هزینه تهیه برگه های چهارگانه طراحی سازه ،معماری ،مکانیک و برق و برگه های نظارت چهارگانه فوق الذکر است.
توضیح 2 : مبلغ فوق برای مدت سه سال ثابت بوده و در آن هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
توضیح 3: تذکر مهم: از آنجائیکه بودجه طرح  غیر عمرانی می باشد حق الزحمه های مشاور در ضریب 156/1 ضرب و در قالب کسورات بیمه کارسازی می شود
 
 
 
 
 
 
 
الف : جدول درصد مراحل اجرای پروژه به نسبت کل :
ژئو تکنیک (برابر پیوست خدمات ژئو تکنیک )
بند 3-1 موضوع قرارداد
2%
طراحی و اخذ پروانه مطابق ماده یک قرارداد
(پیوست 1 و 2 )
16%
اجراء (مطابق جدول ساختار شکست اجرای پروژه )
82%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پروژه 6000 واحدی پردیس تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران
ب) جدول ساختار شکست اجرای پروژه
ردیف
شرح فعالیت
 
درصد فعالیت
1
تجهیز کارگاه
5/3
2
عملیات خاکی
4
3
پی سازی و عایق کاری و خاکریزی و بلوکاژ و اجرای بتن مگر
8
4
اسکلت آر ماتور بندی ، قالب بندی ، بتن ریزی ، قالب برداری و سقف ها
25
5
دیوارهای خارجی و داخلی
17
6
عایقکاری و حرارتی رطوبتی و زیر سازی
1
7
لوله کشی و سیم کشی و کابل برق
5/2
8
کلید و پریز و چراغ آیفن + تابلو برق
5/1
9
لوله کشی تاسیسات سرد و گرم
2
10
لوله کشی فاضلاب و باران
5/1
11
کانال هوا و دریچه
5/0
12
لوله کشی حرارتی و گاز کشی
2
13
رادیاتور
5/1
14
کف سازی
5/1
15
سقف کاذب
5/1
16
نازک کاری (گچ و خاک ، سفید کاری و غیره )
3
17
پنجره UPVC  پله و نرده
5/4
18
دربهای چوبی اتاقها و کمد ها و ورودیه و یراق آلات
2
19
آسانسور و نما
5
20
کاشی و سرامیک کل واحد
5/2
21
شیر آلات و لوازم بهداشتی
2
22
نقاشی و محوطه
5/7
23
برچیدن کارگاه و متفرقه
5/.
جمع
100
 
تبصره 1 : درصدهای فوق پس از تهیه نقشه های اجرایی و برآوردهای ارائه شده از طرف مشاور و تایید کارفرما اصلاح خواهد شد .
تبصره 2 : چنانچه مشاور قبل از ابلاغ هر مرحله از کار اقدام به انجام نماید تا ابلاغ و تایید مرحله ابلاغ شده مبلغی به مشاور پرداخت نخواهد شد .
ج) جدول نیروهای مورد نیاز نظارت کارگاهی
جهت نظارت کارگاهی سیویل
1- یک نفر سرناظر مهندس راه و ساختمان با حداقل 20 سال سابقه
2- یک نفر مهندس ناظر راه و ساختمان با حداقل 12 سال سابقه
3- دو نفر کمک ناظر با حداقل 6 سال سابقه
4- یک نفر نقشه بردار با حداقل ده سال سابقه
 
الف ) جهت نظارت کارگاهی بلوکها (بافرض پروژه های 500 واحدی )
1- یک نفر سرناظر مهندس راه و ساختمان با حداقل 20 سال سابقه
2- دو نفر مهندس ناظر ذیصلاح با حداقل 12 سابقه
3- یک نفر مهندس برق با حداقل 12 سال سابقه
4- یک نفر مهندس مکانیک با حداقل 12 سال سابقه
5- یک نفر نقشه بردار با حداقل 10 سال سابقه 
 
 
 
 
 
 
به ازای هر 200 واحد اضافه یک نفر مهندس ناظر بر حسب کارهای اجرایی اضافه میشود و در هر 200 واحد بعدی به نسبت ردیف اول مهندس ناظر اضافه خواهد شد تا 4000 واحد و بعد از آن هر 600 واحد یک مرتبه اضافه میشود .
ب) جهت نظارت کارگاهی بلوکها  برای 6000 واحد
1- یک نفر مهندس ارشد با 24 سال سابقه به عنوان سر ناظر کل پروژه  
2- هشت نفر سر ناظر با حداقل 20 سال سابقه
3- شانزده نفر مهندس ناظر با حداقل 12 سال سابقه
4- چهار نفر مهندس برق با حداقل 12 سال سابقه
5- چهار نفر مهندس مکانیک با حداقل 12 سال سابقه
6- سه نفر نقشه بردار با حداقل 10 سال سابقه
جهت محاسبه حق الزحمه ضرایب 33/1 و 05/1 و 1/1 و 1/1 با 100 ساعت اضافه کاری و تعداد پنج عدد خودرو با هزینه ماهیانه 000/000/3 تومان برای مدت سه سال در نظر گرفته شده است که بعهده مشاور می باشد .
تبصره: کارفرما مشاور را به پیمانکار (مجری) یا شریک (مجری) پروژه کتباً معرفی خواهد کرد و مشاور موظف است عوامل خود را به پیمانکار (مجری) یا شریک (مجری) معرفی کند و در رونوشت نیز کارفرما را مطلع نماید.
 
 
 
پیوست4
 
 
برنامه زمانی کلی
 
 
 
 
 
 برنامه زمانبندی پروژه:
1 - مطابق پروانه ساختمانی 36 ماه است.
2 - در زمان شروع عملیات اجرایی پروژه ، مشاور زمان بندی دقیق  را ارائه که به تصویب  کارفرما می رسد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
پیوست5
 
 
شرایط خصوصی
 
 
          
 
 
 
 
 
 
شرایط خصوصی:
1-با توجه به همزمانی انجام موضوعات قرارداد جهت تحقق بند 1-1 از ماده 1 قرارداد لذا مفاد بند 13-1 ماده 13 موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره صرفا در خصوص انجام آزمایش های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در رابطه با این قرارداد جاری نبوده زیرا خدمات جنبی در قالب یک قرارداد توسط یک مشاور انجام میپذیرد .
2-تاخیرات مجاز مشاور به مدت قرارداد اضافه میگردد .ضمنا زمان های تصویب طرح (بند 2-1)
جزء مدت قرارداد منظور نمی گرددو از بابت تطویل مدت قرارداد در این خصوص هیچ وجه اضافی به مشاور تعلق نمی گیرد.
3-مشاور متعهد و موظف است به تعداد دفعات مورد نیاز به منظور دفاع از طرح در شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا سایر ادارات و سازمان های ذیربط حضور یافته و در صورت نیاز نسبت به اصلاح طرح و یا تکمیل آن به هزینه خود اقدام نماید.
4- هرگونه پرداخت در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما تعهد میگردد و این مبلغ از حق الزحمه مشاور  کسر نخواهد گردید.
5-بخشنامه های مورد استفاده در قرارداد به شرح ذیل میباشد که متن کامل آن پیوست این قرارداد محسوب میباشد.
الف - بخشنامه 51739/92 مورخ 24/06/1392  
  ب-  بخشنامه 4304/54-4944/102 مورخ 16/08/1378
ج - بخشنامه 4190-54-19968-1 مورخ 28/12/1370  
  د-  بخشنامه 3191-54-15354-1 مورخ 30/09/70
تبصره : در مورد  نظارت کارگاهی  آخرین بخشنامه صادره ملاک  عمل خواهد بود.
 
6- با توجه به بند 3-2 ازماده 3 قرارداد ، نظر به اینکه مشاور با مسولیت خود تهیه نقشه های معماری و سازه را آغاز نموده است چنانچه بر اساس انتخاب نوع سازه تغییراتی در نقشه های سازه و یا معماری داده شود تهیه نقشه های مجدد از وظایف مشاوراست و بابت آن وجهی پرداخت نخواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
پیوست6
 
 
سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عوامل کلیدی
1-رضا حاذق فطرت جو– کارشناس ارشد عمران از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2-محمد حاذق فطرت جو- دکتری سازه از دانشگاه کنکوردیا کانادا
3-محمد کی پور– فوق لیسانس معماری از دانشگاه استکهلم سوئد
4- سید جواد میرحسینی – کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران
5-سیامک بکائی – کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت
6-محمود مرتضوی منش- کارشناس ارشد برق از آلمان
7-  حیم حمیدی - کارشناس مکانیک از دانشگاه شیراز
8-علیرضا تقی زاده –کارشناس عمران  مترور
9-سارا میرزاخانی– کارشناس معماری از دانشگاه سوره تهران
 
 
 
 
 
 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 19:9 |

 

شرايط عمومي

    ماده 1- تعاريف و مفاهيم

1-1- قرارداد

مجموعه اسناد و مدارك غيرقابل تفكيك به شرح ماده (2) موافقتنامه است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد، بين دو طرف مبادله مي‌شود.

1-2- موافقتنامه

سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مدت، حق‌‌الزحمه و تعهدات دوطرف بيان شده است و بايد به امضاي هر دو برسد.

1-3- شرايط عمومي

مفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي‌كند.

1-4- شرايط خصوصي

شرايط خصوصي، شرايط ويژه‌اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي‌شود. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ‌گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند، يا تعهدات مالي كارفرما را افزايش دهد.

1-5- كارفرما

شخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضاء مي‌كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار مي‌نمايد. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما، در حكم كارفرما هستند.

1-6- مدير طرح

شخصيتي حقیقی یا حقوقي است كه تمام يا بخشي از اختيارهاي قابل واگذاري كارفرما، باعنوان مديريت طرح، به وي واگذار مي‌شود.

 

1-7-    مشاور

 شخصیتی حقوقی که طرف ديگر امضاءكننده قرارداد است، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي‌كند. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز مشاور، درحكم مشاور هستند.

1-8- خدمات

عبارت از فعاليتها و اقدامهايي است كه در اجراي موضوع قرارداد، از سوي مشاور تعهد شده است.

1-9- مرحله، قسمت

مرحله، بخش تفكيك شده‌اي از شرح خدمات است كه تحت اين عنوان، با مدت و حق‌الزحمه معين، در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم، هر مرحله مي‌تواند به چند قسمت جداگانه با حق‌الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم شود.

1-10-                                         مدارك و گزارشها

متون، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، مشخصات فني، كتابچه‌هاي محاسبات فني، برآورد مقادير، قيمتها و نظاير آن هستند كه در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد از سوي مشاور تهيه مي‌شوند.

1-11-            برنامه زماني كلي

برنامه‌اي است كه تاريخ شروع و خاتمه انجام بخشهاي مختلف خدمات هر قسمت يا مرحله از قرارداد را برحسب ماه نشان مي‌دهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج مي‌شود.

1-12-                                         برنامه زماني تفصيلي

برنامه‌اي است كه تاريخ شروع و خاتمه هر يك از فعاليتهاي درج شده در شرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي در هر قسمت يا مرحله نشان مي‌دهد.

1-13مدت اوليه

مدت اوليه هر قسمت يا مرحله، مدت درج شده در ماده (3) موافقتنامه، براي آن قسمت يا مرحله است.

 

 

 

1-14-متوسط حق‌الزحمه ماهانه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هرقسمت يا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ برآورد اوليه حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله، برمدت اوليه مربوط است.

1-15-روز ،ماه،تاریخها،مفرد و جمع ،عنوانها                     

1-15-1- روز و ماه براساس تقويم شمسي، و تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

1-15-2- هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارند.

1-15-3- عنوانهاي به كار رفته در موافقتنامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمتهاي اسناد و مدارك قرارداد، تنها به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي‌توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد، از آنها استفاده كرد.

1-15-4- اصطلاحاتي كه در اين ماده نيامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعريف مي‌شود.

      ماده 2- شروع و تنفيذ قرارداد

2-1- اين قرارداد از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

2-2- شروع اولين قسمت يا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از سوي كارفرما و دريافت پيش‌پرداخت است و تاريخ شروع هر يك از قسمت‌ها و مراحل بعدي، از تاريخ ابلاغ انجام قسمت يا مرحله مربوط توسط كارفرماست.

2-3- با تصويب مدارك و گزارشهاي هر قسمت يا مرحله، در صورتي كه كارفرما مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعد باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب مدارك و گزارش‌ها، انجام آن را به مشاور ابلاغ مي‌كند و يا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه مرحله بعدي خدمات مرحله ساخت و تحويل باشد، مدت ياد شده سه ماه خواهد بود.

2-4- در صورت عدم ابلاغ هر قسمت يا مرحله از كار توسط كارفرما، ظرف مهلت هاي يادشده، مشاور مي‌تواند خاتمه قرارداد را طبق بند «22-9-1 ماده 22 شرایط عمومی»، درخواست نمايد.

      ماده 3- حدود خدمات و تغييرات آن

3-1- كارفرما مي‌تواند حين انجام كار، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعايت مفاد بند «3-2»، تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

3-1-1- درصورتي كه به كار بستن نظر كارفرما در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارشهاي مشاور، موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، مشاور موظف است با رعايت مفاد بند «3-2»، خدمات اضافي را انجام دهد.

3-1-2- مشاور، مي‌تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظايف و يا حدود خدمات در بخشهاي پايان‌يافته را، با ذكر دلايل و جزئيات و با رعايت مفاد بند «3-2»، به كارفرما پيشنهاد كند.

3-2- هرگاه طبق بندهاي ياد شده تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد، در هرمورد مشاور مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات را به كارفرما گزارش مي‌كند. كارفرما، حداكثر ظرف مدت ده (10) روز با بررسي گزارش، در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات، با مشاور مذاكره و توافق مي‌كند. پس از توافق، كارفرما تغييرات را ابلاغ مي‌نمايد.

3-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارشهاي مشاور، كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافي بندهاي «3-1» و «3-2» نيست و هزينه آنها از سوي مشاور پرداخت مي‌شود.

3-4- در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح يا طرح‌هاي ديگري ارتباط داشته باشد، مشاور موظف است اطلاعات و مدارك فني آن را طبق برنامه‌اي كه با کارفرما و يا سازمانهاي ديگر تنظيم مي‌شود، از كارفرما دريافت كند و در انجام خدمات خود منظور نمايد، تا بين كارهاي مختلف طرحهاي ياد شده، هماهنگي ايجاد شود.

      ماده 4- برنامه زماني انجام خدمات

4-1- برنامه زماني كلي انجام خدمات، در پيوست 4 آمده است.

4-2- پس از ابلاغ قرارداد، در صورتي كه در پيوست 4 مدتي تعيين نشده باشد، برنامه زماني تفصيلي هر قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني كلي، تا يك هشتم مدت آن قسمت يا مرحله، يا يك ماه، هر كدام كمتر است، از سوي مشاور تهيه و براي كارفرما ارسال مي‌شود. كارفرما، تا پانزده (15) روز
پس از دريافت برنامه زماني تفصيلي، نظر خود را درباره تصويب و يا اصلاح آن اعلام مي‌كند. هرگونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

      ماده 5- پيشرفت كار

مشاور، در پايان هر ماه و يا زمانهاي تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي، گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به كارفرما تسليم مي‌كند. در اين گزارش، ميزان كارهاي انجام شده، تأخير، و علل آنها، راه‌ حل‌هاي لازم براي رفع موانع و مشكلات كار پيشنهاد مي‌شود و كارفرما تا ده (10) روز، نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده اعلام مي‌كند، درغيراين‌صورت، مفاد گزارش، تأييد شده تلقي مي‌گردد.

     ماده 6- كاركنان مشاور

6-1- همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صورت دايم يا موقت،  به‌هزينه مشاور و براي او خدماتي را انجام مي‌دهند، كاركنان مشاور شناخته مي‌شوند و مسؤليت عملكرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مشاور است.

6-2- قبل از شروع كار، مشاور موظف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوء حرفه‌اي باشند، براي انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پيوست 6 ، به همراه وظايف، تخصص و ميزان فعاليت هر يك، براي كارفرما ارسال كند.

6-3- مشاور، بايد به منظور اجراي مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر و كارگاههاي خود، به شمار كافي كاركنان صلاحيت‌دار داشته باشد.

6-4- در صورتي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانين و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي‌كند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و كار آنها را به كارفرما تسليم مي‌نمايد.

6-5- مشاور، نمي‌تواند كاركنان شاغل كارفرما، مدير طرح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را، بدون كسب مجوز قبلي از دستگاه مربوط، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، به كار گيرد.

6-6- به كارگيري كاركنان شاغل مشاور از سوي كارفرما و مدير طرح، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، ممنوع است.

 

     ماده 7- نمايندگان

7-1- نمايندگان كارفرما

7-1-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات به مشاور معرفي مي‌كند.

7-1-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مشاور ابلاغ مي‌شود، در حكم ابلاغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضاء شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.

7-1-3- كارفرما مي‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مشاور معرفي مي‌شود و تصميم‌گيريهاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم‌هاي كارفرماست.

7-2- نمايندگان مشاور

7-2-1- پس از مبادله قرارداد، مشاور نماينده يا نمايندگان خود را با ذكر حدود اختيارات به كارفرما معرفي مي‌كند.

7-2-2- در صورتي كه خدمات موضوع قرارداد، مشتمل برخدمات مرحله ساخت و تحويل كار باشد، مشاور در هر يك از كارگاههاي تحت نظارت خود، بايد يك نفر مهندس ناظر به عنوان نماينده و مسئول، تعيين كند و به كارفرما و ديگر طرفهاي قراردادي كارفرما در اين كار، معرفي نمايد.

7-2-3- مشاور، موظف است در غياب مهندس ناظر، جايگزين وي در كارگاه را به كارفرما و طرفهاي قرارداد معرفي كند.

     ماده 8- دقت و كوشش

8-1- مشاور، بايدخدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و براساس
استانداردهاي تخصصي و حرفه‌اي و با رعايت ملاحظات مالي و اقتصادي، طبق دستورالعمل‌هاي مربوط
و با به كارگيري حداكثر مهارت و دقت، به وسيله كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي و حرفه‌اي لازم

هستند، انجام دهد و در مواردي كه اظهارنظر و صلاحديد به او واگذار شده است، منصفانه و بیطرفانه عمل كند.

8-2- مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزينه‌ها و راه‌حل‌هاي ممكن را بررسي و مناسب‌ترين آنها را پيشنهاد كند. همچنين، بايد مدارك و گزارشهاي هر قسمت يا مرحله را به ترتيبي تهيه كند ،كه در ادامه خدمات، در حد امكان، نياز به تغيير مصوبات قبلي نباشد.

8-3- مشاور، بايد عمليات اجرايي را به نحوي نظارت و كنترل نمايد، كه كارها طبق نقشه‌ها و مشخصات فني ضميمه قرارداد، توسط پيمانكاران و عوامل اجرايي انجام شود و با راهنمائيهاي به موقع و مقتضي به پيمانكاران و يا سازندگان، از تأخير در اجراي تعهدات و عمليات جلوگيري نمايد و طبق شرح خدمات، در تصميماتي كه در اسناد و مدارك قرارداد با پيمانكار يا سازنده، برعهده مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام كند.

8-4- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عمليات، بر عهده مشاور است. از اين رو، مشاور نسبت به صدور دستور براي انجام آزمايشها، با هدف اطمينان از كيفيت مصالح و مواد پيش از اجراء و هنگام به كارگيري آنها، و نيز با بازديد مستمر از عمليات ساخت و كيفيت عمليات اجرايي و تطبيق آنها با مشخصات و استانداردهاي فني و نقشه‌هاي اجرايي، اقدام مي‌كند. هم چنين، مشاور، بايد با كنترل مستمر ازمصرف احتمالي مواد و مصالح غير استاندارد و اجراي كارهاي مغاير مشخصات فني، جلوگيري كند.

 

     ماده 9- استانداردها، معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي فني

9-1- سيستم اندازه‌گيري آحاد در تمامي اسناد و مدارك فني طرح، متريك خواهد بود، مگرآنكه بنا به ضرورت، سيستم اندازه‌گيري ديگري در پيوست 5 تعيين شده باشد و يا به‌هنگام اجراي كار، درباره آن توافق شود.

9-2- مشاور، بايد در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها، از معيارها و ضوابط فني و دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ساير استانداردهاي معتبر، استفاده كند
و در صورت موجود نبودن اين‌گونه ضوابط و معيارها، از معيارها و ضوابط معتبري كه در پيوست 5 تعيين شده و يا بعداً توافق مي‌شود، استفاده كند.

9-3- مشاور، موظف است در اجراي وظايف در چارچوب شرح خدمات پيوست 2 ، همة ابلاغها، دستور كارها و اقدامهاي خود را در رابطه با پيمانكار يا سازنده يا ديگر طرفهاي قرارداد ، با رعايت اسناد و مدارك قراردادي آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، انجام دهد.

      ماده 10- اقدامهاي مشاور كه نياز به تأييد كارفرما دارد

هرگاه مشاور به هنگام انجام كار، براي تعيين نحوة ادامه كار، جلسه يا جلسه‌هاي هماهنگي را به منظور اخذ تصميمهاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي، براي كارفرما بفرستد. كارفرما ، تا پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي‌كند و تصميمها را در صورت جلسه‌اي تنظيم و بي درنگ به مشاور ابلاغ مي‌نمايد. هر گاه كارفرما در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميمها اقدام نكند مشاور خود تصميم‌گيري نموده و نتيجه را به كارفرما اعلام مي‌كند.

      ماده 11- نحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارشها

11-1- مشاور مدارك و گزارشهاي مطالعات هر قسمت يا مرحله را در پايان مدت مربوط و يا مقاطعي كه در برنامه زماني تفصيلي پيش‌بيني شده است، ابتداء در دو نسخه همراه با نسخه‌اي به صورت نرم‌افزاري به كارفرما تسليم مي‌كند. كارفرما پس‌از دريافت مدارك و گزارشهاي ياد شده، ظرف مدت يكماه يا مدت پيش‌بيني شده در برنامه زماني تفصيلي ، آنها را بررسي و نظر صريح و روشن خود را با درج موارد در يك نوبت اعلام مي‌كند.

11-2- در صورتي كه كارفرما مدارك و گزارشها را تأييد كند، مشاور مدارك و گزارشهاي تأييد شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاري و راهنماي مكتوب آن و نيز خلاصه گزارشها، به كارفرما تسليم مي‌كند تا كارفرما آنها را ابلاغ نمايد، درصورت اعلام نظر اصلاحي از سوي كارفرما نسبت به مدارك و گزارشها، مشاور موظف است ظرف مدت يك‌ماه يا ده درصد مدت قسمت يا مرحله، هر كدام كه بيشتر باشد ، بر اساس نظر كارفرما آنها را اصلاح و مدارك را در چهار نسخه همراه با نسخه‌اي به صورت نرم‌افزاري تهيه و به همراه خلاصه گزارشها به كارفرما تسليم نمايد، تا كارفرما آنها را تصويب و ابلاغ كند. تجاوز از اين مدت ، مشمول كاهش حق‌الزحمه درج شده در قرار داد است، مگر اينكه كارفرما با افزايش مدت ، قبلاً موافقت كرده باشد.

11-3- در مواردي كه نظر اصلاحي اعلام شده از سوي كارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجيهي، دلايل خود را براي بررسي مجدد به كارفرما اعلام مي‌كند، چنانچه كارفرما همچنان بر نظريات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصلاح مدارك و گزارشهاي خود، براساس نظر كارفرما خواهد بود. مسئوليت اين نوع تصميم‌گيريها، برعهده مشاور نيست.

11-4- در صورتي كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و گزارشهاي مشاور اعلام نكند، مشاور نظر كارفرما را استعلام مي‌نمايد و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، همچنان نظري از سوي كارفرما اعلام نشود، گزارشها و مدارك ارسالي، تصويب شده تلقي مي‌گردد.

11-5- كارفرما، يك نسخه از مدارك و گزارشهاي مصوب هر قسمت يا مرحله را با مهر “تصويب شد”، به مشاور ابلاغ مي‌كند.

11-6- مدارك و گزارشهاي تصويب شده، مبناي كارهاي بعدي است و مشاور حق‌الزحمه مربوط را براساس قرارداد دريافت مي‌كند.

11-7- مشاور، بايد به پيوست هر يك از گزارشها، چكيده‌اي از كار آن قسمت يا مرحله را تهيه و به كارفرما تسليم كند. هم‌چنين، پس از تحويل موقت كار، گزارشي شامل تاريخچه كارهاي انجام شده در مرحله ساخت، به كارفرما تسليم مي‌كند.

      ماده 12- تسهيلات برعهده كارفرما

كارفرما تدابير و مساعدتهاي لازم را براي تسهيل كار مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ويژه در موارد زير، براساس درخواست مشاور، فراهم مي‌كند:

12-1- دراختيار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي و به صورت رايگان.

12-2- مجوز ورود كاركنان مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح.

12-3- رواديد ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و همچنين، اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني.

12-4- ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه‌ها، سازمانها و ساير مؤسسات.

12-5- ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.

12-6- ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم‌افزارها و اقلامي از اين قبيل، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.

12-7- تسهيلات ويژه‌اي كه طبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط كارفرما در اختيار مشاور قرار گيرد.

تمام هزينه‌هاي اقدامهاي موضوع بندهاي «12-3» تا «12-6»، برعهده مشاور است.

 

     ماده 13- خدمات جنبي

13-1- خدمات جنبي، مانند تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين‌شناسي، كاداستر، عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره‌اي، همچنين، انجام آزمايشهاي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، ژئوفيزيك، اطلاعات و آمار هواشناسي و هيدرولوژي، آبنگاري، مدل هيدروليكي، خاك شناسي و كارهايي مانند اينها، كه جزو خدمات موضوع قرارداد است، طبق ضوابط قراردادهاي مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحيت، براساس ضوابط ، به هزينه و از سوي مشاور  انجام مي‌شود. در اين صورت، تعيين شرح خدمات جنبي موردنياز و اطلاعات و مشخصات فني ضروري هر يك و اعلام آنها، هرماه با جدول زماني ارائه اطلاعات موردنياز و نيز تطبيق نتايج حاصل، بانيازهاي طرح، برعهده مشاور خواهد بود.

13-2- اگر كارفرما بخواهد در تنظيم مدارك قرارداد، بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشها و نظارت بر خدمات جنبي، از خدمات مشاور استفاده كند، مشاور موظف است كه افراد داراي صلاحيت را براي انجام اين خدمات، به شمار لازم به‌خدمت فراخواند. ميزان خدمات اضافي و حق‌الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند «2-3» خواهد بود.

تبصره : نقشه های مورد نیاز، مانند تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، عكسهاي هوايي و آبنگاري، به عهده سازمان نقشه‌برداري كشور است.

13-3- در صورتي كه مشاور گزارش نتايج جنبي را كه توسط واحدهاي ديگري تهيه شده است صحيح نداند و به نتايج آن معترض باشد، بايد نظر خود را با ذكر دليل و به موقع، براي تصميم‌گيري به كارفرما اعلام كند. چنانچه كارفرما گزارشهاي ياد شده را تأييد نمايد، مشاور موظف به استفاده از نتايج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسؤليت اين نوع تصميم‌گيریها برعهده مشاور نيست.

 

     ماده 14- تضمين حسن انجام كار

14-1- براي حصول اطمينان از حسن انجام كار، ده درصد از هر پرداخت مشاور، به‌عنوان تضمين حسن انجام كار، كسر و نزد كارفرما نگهداري مي‌شود.

14-2- در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده (23)، تضمين حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط مي‌شود.

14-3- تضمين مربوط به هر قسمت يا مرحله از خدمات مطالعه و طراحي، بايد پس از تصويب مدارك و گزارشهاي آن و در زمان تسويه حساب نهايي، طبق ماده (18) آزاد شود. نيمي از مبلغ تضمين حسن انجام كار در مرحله ساخت، پس از تحويل موقت كار، و بقيه آن پس از تحويل قطعي كار، آزاد مي‌شود.

در صورتي كه كارفرما تا قبل از پايان قرارداد، قسمتهايي از عمليات اجراء شده را تحويل موقت يا قطعي گيرد، وجه‌الضمان دريافتي، به تناسب كاهش مي‌يابد. كسور حسن انجام كار، به ازاي دريافت سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر بازگردانده مي‌شود.

      ماده 15- حق‌الزحمه

15-1- حق‌الزحمه مشاور براي انجام خدمات قسمتها يا مراحل مختلف موضوع قرارداد، كه براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، طبق جدول پيوست  تعيين شده است، از سوي كارفرما و با رعايت مفاد قرارداد، پرداخت مي‌شود.

      ماده 16- نحوه پرداخت حق‌الزحمه

16-1- هشتاد و پنج درصد حق‌الزحمه هر قسمت يا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان تسليم مدارك و گزارشهاي آن قسمت يا مرحله، به صورت اقساط براساس پيشرفت كار، طبق برنامه زماني كه در پيوست 3 تعيين و توافق شده است، به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود.

16-2- قسط آخر يا باقيمانده حق‌الزحمه هر قسمت يا مرحله از مطالعات، پس از تصويب مدارك و گزارش مربوط، طبق ماده (18) پرداخت مي‌شود.

16-3- نحوه پرداخت حق‌الزحمه مرحله ساخت و تحويل كار، براساس دستورالعمل‌هاي مربوط است كه در پيوست 3 تعيين شده است.

16-4- زمان پرداخت حق‌الزحمه خدمات اضافي، موضوع بند «3-2»، برحسب مورد، به‌تناسب پيشرفت كار و با توافق دو طرف تعيين مي‌شود.

16-5- هر يك از اقساط حق‌الزحمه، طي صورت‌حسابي كه توسط مشاور تهيه و تسليم كارفرما مي‌شود، پس از رسيدگي از سوي كارفرما پرداخت مي‌شود.

16-6- كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت صورت‌حساب، آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي، ضمن ارسال يك نسخه از صورت‌حساب تأييد شده همراه با مستندات مربوط براي مشاور، حق‌الزحمه را پرداخت كند.

16-7- هرگاه مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت‌حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت صورت‌حساب اصلاح شده، به كارفرما اعلام مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. هرگاه كارفرما همچنان براعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، بايد نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام كند. دراين حالت، مشاور مي‌تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود، از طريق ماده (24) اقدام كند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تأخير تأديه، طبق بند «16-8»، دريافت كند.

16-8- در صورتي كه كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورت حساب‌هاي تأييد شده بيش از يك ماه از تاريخ دريافت آن تأخير كند، براي جبران خسارت مازاد بر يك ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخير شده، مبلغي معادل حاصل ضرب نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت پنج ساله (مورد عمل در بانكهاي كشور) در مبلغي كه پرداخت آن به تأخير افتاده، به مشاور پرداخت مي‌كند، حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت، سه ماه است.

     ماده 17- پيش پرداخت

17-1- به درخواست مشاور، كارفرما بيست درصد از مبلغ اوليه حق‌الزحمه هرمرحله از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پيش‌پرداخت، پس از ابلاغ همان مرحله، بدون كسر كسور قانوني در مقابل سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر، به مشاور پرداخت مي‌كند، مقدار اين پيش‌پرداخت، براي خدمات مرحله ساخت و تحويل ده درصد مبلغ اوليه حق‌الزحمه اين مرحله است. اين مبلغ، هنگام پرداخت حق‌الزحمه هرقسمت يا مرحله به تناسب كسر و تضمين مشاور به همان نسبت آزاد مي‌شود.

17-2- در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد، هرگاه در تسويه حساب نهايي، مشاور بابت پيش‌پرداخت‌ها به كارفرما بدهكار باشد، موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند وگرنه كارفرما از طريق قانوني،
نسبت به دريافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات مشاور، با اخذ هزينه‌هاي مربوط، اقدام مي‌نمايد.

ماده 18- صورت حساب نهايي و تسويه حساب

18-1- صورت‌حساب نهايي خدمات هر قسمت یا مراحل مطالعاتي، پس از تصويب مدارك و گزارشهاي آن و صورت‌حساب نهايي هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پايان يافتن خدمات آن، از سوي مشاور تهيه و به منظور تأييد براي كارفرما ارسال مي‌شود. اين صورت‌حساب، شامل حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و مبالغي كه براساس مواد قرارداد به آن اضافه يا از آن كسر مي‌شود، كسور قانوني، پرداختهاي قبلي يا علي‌الحساب، حق‌الزحمه افزايش يا كاهش خدمات، هزينه‌هاي تطويل و تعليق، خسارت و نتايج ناشي از دعاوي رسيدگي و قطعي شده و نظاير آن است. صورتحساب نهايي كه به ترتيب ياد شده تنظيم مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز ازتاريخ دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي و تأييد مي‌شود.

تبصره: در صورتي كه حق‌الزحمه طبق دستورالعمل‌هاي مربوط، به صورت درصدي از برآورد هزينه اجراي كار محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت يا مرحله مطالعاتي، مبناي تسويه حساب قطعي حق‌الزحمه اين قسمت يا مرحله مربوط بوده و هزينه تمام شده عمليات مبناي تسويه حساب قطعي حق‌الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحويل است.

18-2- در صورتي كه صورت‌حساب ياد شده نياز به اصلاح داشته باشد، كارفرما اصلاحات موردنظر خود را در جلسه‌اي كه طي مدت ياد شده با مشاور تشكيل مي‌دهد، مطرح نموده و نتيجه را با مشاور توافق مي‌كند.

18-3- صورت‌حساب توافق شده به‌وسيله دو طرف قطعي بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي تسويه حساب‌نهايي مشاور قرار مي‌گيرد، در اين حالت برحسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد «16-7» عمل مي‌شود.

18-4- هرگاه مشاور براساس صورت حساب نهايي بستانكار شناخته شود، تضمين حسن انجام كار او بي‌درنگ طبق ماده (14) آزاد و مطالبات وي حداكثر ظرف مدت پانزده(15) روز پس از تأييد صورت‌حساب نهايي، پرداخت مي‌گردد.

18-5- هرگاه مشاور براساس صورت‌حساب نهايي بدهكار شود، ظرف مدت پانزده (15) روز از
تاريخ تأييد صورت‌حساب، بدهي خود را به كارفرما مي‌پردازد. دراين‌صورت، بي‌درنگ تضمين حسن

         انجام كار او آزاد مي‌شود و هرگاه از اين پرداخت خودداري كند، كارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات مشاور، طلب خود را دريافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبالغ ياد شده براي وصول مطالبات كافي نباشد، طبق قوانين جاري كشور، مطالبات خود را از ساير داراييهاي او وصول كند.

      ماده 19- تغييرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط

مدت قرارداد، در صورت پيش‌آمدن هريك از موارد زير، مي‌تواند با پيشنهاد هركدام ازدوطرف، تغيير يابد. در چنين مواردي، مشاور بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات لازم در مدت و مبلغ حق‌الزحمه، براساس مباني قرارداد، و تأثير آن روي خدمات انجام شده و برنامه زماني، و نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به كارفرما اعلام كند، كارفرما، حداكثر پانزده (15) روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد كرد، نتايج طي صورت‌جلسه‌اي تنظيم و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تغيير مدت هر قسمت يا مرحله، براساس كنترلهايي كه حين انجام كار صورت مي‌گيرد، درپايان خدمات آن قسمت يا مرحله (يا در حالت فسخ يا خاتمه قرارداد در زمان بررسي)، مورد بررسي نهايي قرار گرفته و درباره كاهش يا تمديد مدت و ميزان تأخيرهاي مجاز و غيرمجاز، توافق به عمل مي‌آيد و نتيجه صورت‌مجلس مي‌گردد.

در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعيين ميزان انواع تأخيرها، موضوع بنابه درخواست هر يك از دو طرف، طبق ماده (24)، رسيدگي مي‌شود.

19-1- تغيير حدود خدمات.

19-2- بروز تأخير به عللي خارج از قصور مشاور.

19-3- وقوع حوادث قهريه و بروز شرايط اضطراري.

19-4- تعليق كارها از طرف كارفرما.

19-5- تأخير غيرمجاز از سوي مشاور.

 

 

 

    ماده 20- خسارت تأخير

20-1- بابت تأخير غيرمجاز مشاور، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز به مدت قسمت يا مرحله مربوط در ميزان حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست (20) درصد حق‌الزحمه مربوط، از مشاور دريافت مي‌شود.

20-2- بابت تأخير مجاز مشاور، مبلغي معادل پنجاه (50) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماههاي اضافه شده طبق بخشنامه‌هاي مربوط، به حق‌الزحمه اضافه مي‌شود. حداكثر مدت براي پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، مشاور مي‌تواند طبق بند «22-9-3»، عمل كند.

تبصره: حق‌الزحمه مربوط به عوامل مقيم يا نظارت كارگاهي مشاور، در مدت تأخير مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه مي‌شود.

 

     ماده 21- تعليق

21-1- كارفرما مي‌تواند با اعلام كتبي ده (10) روزه به مشاور در حين انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، تمام يا بخشي از خدمات موضوع آن قسمت يا مرحله را، طي ابلاغيه‌اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده است، به حالت تعليق درآورد.

21-2- ابلاغ تعليق براي خدمات مطالعات قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه و بااحتساب تمديدهاي مجاز براي هر يك از اين قسمتها يا مراحل، مجاز است و تعليق خدمات مرحله ساخت و تحويل، تابع وضعيت تعليق كارهاي اجرايي است، كه تحت نظارت مشاور است.

21-3- تعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت يا مرحله، فقط براي يك بار مجاز است. مدت تعليق در هر قسمت يا مرحله از خدمات حداكثر يك چهارم مدت اوليه و يا 4 ماه، هركدام كه كمتر است، خواهد بود.

21-4- در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما حداكثر تا ده (10) روز قبل‌از پايان مدت تعليق، موضوع را به مشاور پيشنهاد مي‌كند و در صورت موافقت مشاور، حداكثر به مدت سه (3) ماه و
 بدون پرداخت هرگونه هزينه براي مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مي‌گردد، هرگاه مشاور با تمديد مدت تعليق موافقت نكند، با درخواست مشاور، به قرارداد خاتمه داده مي‌شود.

21-5- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثناي خدمات مرحله ساخت و تحويل كه تابع بخشنامه‌هاي مربوط است، ماهانه معادل سي (30) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است، پرداخت اين مبلغ، براي حداكثر چهار (4) ماه و به‌صورت اقساط ماهانه مجاز است.

21-6- مشاور، موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز، گزارش وضعيت خدمات را تا هنگام ابلاغ تعليق، تهيه و با تعيين ميزان هزينه‌هاي تعليق، موضوع بند «21-5» به كارفرما تسليم نمايد.

21-7- مشاور، بيست (20) روز قبل از انقضاي مدت تعليق يا تمديد تعليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد، استعلام مي‌كند. در صورت اعلام نظر كارفرما مبني بر ادامه كار، پس از سپري شدن مدت تعليق اجراي كار ادامه مي‌يابد. هرگاه تا پايان مدت تعليق كارفرما، نظر خود را در مورد ادامه كار اعلام نكند مشاور  مي‌تواند خاتمه كار را درخواست كند.

21-8- چنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به مشاور ابلاغ مي‌كند. در اين صورت، حداكثر ده (10) روز پس از ابلاغ، كار ادامه مي‌يابد.

 

     ماده 22- خاتمه دادن به قرارداد

22-1 كارفرما مي‌تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد.

22-2- در هر مرحله‌اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را باتعيين مهلت دو (2) ماهه، به مشاور اعلام مي‌كند.

22-3- مشاور، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بي‌درنگ بايد كار را متوقف كند و تا پانزده (15) روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، ‌تهيه و تسليم كند. اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هربخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخشهايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دوماهه ياد شده ضروري و امكان‌پذير است، همراه با تعيين ميزان حق‌الزحمه آنها باشد.

22-4- هرگاه كارفرما رأساً يا براساس گزارش مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را به مشاور اعلام كند. در اين صورت، مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دوماهه تكميل كند.

22-5- در هر صورت، مشاور موظف است در پايان مهلت دوماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه (درصورت وجود) و ارائه صورتحساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه‌هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه‌ها، تعهدات مشاور درمقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي، و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه‌ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

22-6- كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دريافت صورت‌حساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند «22-5»، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده، اقدام نمايد و مطابق ماده (18)، با مشاور تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مشاور در اين حالت با توجه به ماده (18) آزاد مي‌شود.

22-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي‌دهد.

22-8- در مورد شمول بند «27-1-2»، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي‌شود و طبق مفاد اين ماده، عمل مي‌گردد.

22-9- مشاور، مي‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند:

22-9-1- عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طي مهلتهاي مندرج در ماده (2).

22-9-2- در صورت تأخير مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق‌الزحمه موضوع بند «16-8».

22-9-3- در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند «20-2».

22-9-4- در صورت موافقت نشدن يا تمديد مدت تعليق بيش از چهار (4) ماه، موضوع بند «21-4»، يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند «21-7».

22-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد بند «12-1» از سوي كارفرما بيش از سه (3) ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني.

22-9-6- در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي مرجع حل اختلاف.

22-9-7- در صورت وقوع شرايط مندرج در بند «28-1».

22-10- در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه‌هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مشاور شده است، رفع كند، مشاور ازدرخواست صرف‌نظر مي‌كند و خدمات خود را ادامه مي‌دهد، در غيراين صورت، پس‌از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدامها، طبق مفاد اين ماده انجام مي‌گردد.

     ماده 23- فسخ قرارداد

23-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابلاغ كند.

23-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد، به استثناي مفاد بــخش اول بنـــــد «27-1-2».

23-1-2- عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند «27-1-2».

23-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.

23-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت.

23-1-5- اثبات اين مطلب كه مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به‌كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آنها يا واسطه‌هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.

23-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتداء به مشاور اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه، به‌صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مشاور براي رفع نواقص درپايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتداء به‌وسيله هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده به مشاور  ابلاغ گردد.

23-2-1- تأخير غيرموجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي (30) درصد مدت قسمت يا مرحله مربوط.

23-2-2- رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه‌اي.

23-2-3- مشاور، با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي‌درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي‌كه از طرف كارفرما اعلام مي‌شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

23-3- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي‌درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كارفرما موضوع را بي‌درنگ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور اقدام لازم، اعلام مي‌كند.

      ماده 24- حل اختلاف:

هر گونه موضوع اختلافی در این قرارداد در هیات پنج نفره حکمیت متشکل از دو نفر از طرف کار فرما  و دو نفر از طرف مشاور و یک نفر مرضی الطرفین تصمیم گیری خواهد شد، تصمیم هیات فوق با رای اکثریت قطعی و لارم الاجراء است ، آراء صادره مشمول مقررات حاکم بر داوری نیست طرفین جهت اجرای آن ، مجاز به رجوع به مرجع قضایی میباشند.

     ماده 25- ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني

25-1- پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق‌بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مشاور و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز مشاور كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است، يا در آينده برقرار خواهد شد و يا ميزان آن در آينده تغيير مي‌نمايد، با رعايت مفاد بند «25-2» به عهده مشاور است. مبالغي از اين ماليات‌ها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود، از پرداختهاي مشاور كسر مي‌شود و به حساب وي به مراجع مربوط، حواله مي‌گردد. در صورت نپرداختن و يا تأخير در واريز كسور قانوني ياد شده، جبران زيان‌هاي آن، برعهده كارفرما خواهد بود

25-2- درصورتي كه ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جز آنهايي كه هنگام امضاي قرارداد وجود دارد، تغيير كند، حق‌الزحمه مشاور ، توسط كارفرما، براساس دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تعديل نخواهد شد.

 

    ماده 26- مسئوليت مشاور

26-1- مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوستهاي 1و2 اين قرارداد، مسئول است.

26-2- تأييد خدمات و يا تصويب مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحي هاي مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي‌كاهد، و در هر حال، مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.

26-3- مسئوليت مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم‌از حقيقي يا حقوقي، كه برحسب ضرورت، مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات، رافع هيچيك از تعهدات و مسئوليتهاي مشاور در برابر كارفرما، نخواهد بود.

     ماده 27- ممنوعيت قانوني

27-1- مشاور، اعلام مي‌كند كه در موقع عقد اين قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل (141) قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت، مصوب 22/10/1337، نيست.

27-1-1- درصورتي كه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان مشاور رخ دهد كه با مفاد قوانين يادشده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ مي‌شود.

27-1-2- در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه مي‌دهد. هرگاه مشاور مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند، كارفرما قرارداد را فسخ مي‌نمايد.

27-2- مشاور، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، مشاركت و يا منافعي داشته باشند.

27-3- كاركنان خارجي مشاور و يا همراهان ايشان، حق‌دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.

27-4- مشاور، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي‌كند، محرمانه تلقي نمايد و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غيرمجاز به آنها به كار بندد.

      ماده 28- حوادث قهري

در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري، مانند جنگ اعلام شده يا نشده، انقلابها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غيرعادي، خشكسالي‌هاي بي‌سابقه و همچنين آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشي از كار مشاور نباشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

28-1- هرگاه بروز شرايط اضطراري انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غيرممكن سازد مي‌تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر اعلام كند.

28-2- هرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر بطور موقت امكان‌پذير نباشد مطابق ماده تعليق، عمل مي‌شود.

     ماده 29- انتقال به غير

29-1- مشاور، حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند، در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسمتي از كار به اشخاص ثالث، از مسئوليت و تعهدات مشاور، به هيچ عنوان كاسته نمي‌شود.

29-2- كارفرما مي‌تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اين صورت، انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده، برعهده آن اشخاص خواهد بود.

 

     ماده 30- اشخاص و يا قراردادهاي ثالث

در مواردي كه اجراي خدمات اين قرارداد از سوي مشاور مستلزم اعمال اختيارات يا اجراي وظايف مقرر در پيمانها و قراردادهاي ديگري باشد، برحسب مورد، به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

30-1- در صورتي كه اختيارات يا وظايف، در چارچوب پيوست 2 منظور نشده باشد، مشاور در انجام اين امور، با توجه به دانش فني و تجربه خود، به عنوان يك شخص بي‌طرف عمل مي‌كند.

30-2- چنانچه در قرارداد با پيمانكاران يا اشخاص ثالث، به مشاور حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد، مشاور دستورهاي لازم را در چارچوب قراردادها صادر مي‌كند و گزارش موارد تغيير را، به كارفرما تسليم خواهد نمود.

      ماده 31- دسترسي به محل

31-1- كارفرما بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به مكان پروژه را، به منظور انجام خدمات اين قرارداد، براي مشاور فراهم كند.

31-2- اخذ مجوزهاي لازم براي انجام خدمات بر روي زمين و مسيرهاي مربوط، برعهده و به هزينه كارفرما است.

31-3- مشاور، براي كسب مجوزهاي لازم، با كارفرما در حد توان همكاري خواهد كرد.

     ماده 32- رعايت مقررات ايمني

32-1- مشاور، بايد اطمينان يابد كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام مي‌دهند و ضوابط ايمني را، در تمام مراحل انجام خدمات رعايت مي‌كنند.

32-2- مشاور، مراقبت مي‌كند كه پيمانكاران و ساير گروههايي كه در انجام كارهاي پروژه موضوع قرارداد فعاليت مي‌كنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي حفاظت و ايمني كارگاهها در كشور عمل نمايند. اين مراقبت، رافع مسئوليتهاي پيمانكاران و ساير گروههاي اجرايي، نخواهد بود. در هر صورت کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مشاور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایشان را نخواهد داشت .

      ماده 33- كارآموزي

33-1- كارفرما مي‌تواند متناسب با حجم كار، شماري مهندس و دانشجوي مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از كارشناس خود و يا دانشجويان دانشگاهها به مشاور معرفي كند و مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

33-2- هزينه تأمين مسكن، حقوق، مزايا و هزينه‌هاي بالاسري كارآموزان، برعهده كارفرماست.

      ماده 34- مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارشهايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مشاور تهيه مي‌شوند، ازجمله نسخ اصلي، نورگذر يا رايانه‌اي، همه متعلق به كارفرماست، مشاور، مي‌تواند بااجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از

مدارك و گزارشهاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد. درصورتي كه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، مشاور حق دارد بااستفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌هاي علمي را به نام خود، در سمينارها، اجلاسها و نشريات علمي و فني، منتشر نمايد.

      ماده 35- ابلاغ‌ها

هرگونه اطلاعيه، دستوركار، اعلام‌نظر، ابلاغ تعليق، ابلاغ پايان دادن قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت كتبي معتبر است.

رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است.

      ماده 36- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسي است، در صورتي كه مدارك قرارداد علاوه بر فارسي به زبانهاي ديگري نيز تهيه شده باشد، متن فارسي معتبر است. مشاور، بايد مدارك و گزارشهاي مطالعات و طراحي، گزارشهاي ارزشيابي و پيشرفت كار و نيز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي، تهيه كند. در مواردي كه طبق نظر كارفرما، كار بايد به مناقصه بين‌المللي گذاشته شود، اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسي به زبان موردنظر كارفرما نيز تهيه نمايد. چنانچه در شرح خدمات قرارداد ترجمه و تهيه مدارك به زبانهاي ديگر پيش‌بيني نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقي شده و حق‌الزحمه آن از سوي كارفرما، پرداخت مي‌گردد.

      ماده 37- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 19:4 |

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارک ماده 2 آن ، که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است واز این پس قرارداد نامیده میشود در اجرای  بند 16 گزارش عملکرد و بیلان کاری هیئت مدیره و بند 4 بخش اول بند سه دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 26/8/1392 (تعیین خط مشی و برنامه تعاونی) و بند 2 مصوبه مورخ 9/10 و بند 1 مصوبات تواریخ 13/11 ، 4/12، 13/12، 19/12/1392 و 1/2/1393  هیئت مدیره  و صورتجلسه 05/05/1393  در تاریخ    /  / 1393 در تهران فی مابین شرکت تعاونی مسکن  دادسرای عمومی و  انقلاب تهران به شماره ثبت 225962  به نمایندگی جناب آقای حسین بختیاری دربالا مدیر عامل بموجب آخرین آگهی تغییرات ثبتی تحت شماره 223772/91مورخ16/11/91 که از این پس کارفرما نامیده میشود و از طرف دیگرشرکت مهندسین مشاور طراحان ماندگار (مسئولیت محدود) بشماره ثبت 195252  به نمایندگی آقای مهندس رضا حاذق فطرت جو رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بموجب آخرین آگهی تغییرات ثبتی تحت شماره 139230400906020798 مورخ 4/9/1392 که از این پس مشاور نامیده میشود از سوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد ومدارک این قرارداد درج شده است منعقد میگردد .  ضمناً ابلاغ قرارداد با امضای رئیس هیات مدیره معتبر است.                                                                                                               

ماده 1- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از انجام کلیه خدمات مهندسی زمین 87 هکتاری  و 120 هکتار از اراضی مجاور             ( گلدره ) که 87 هکتار آن بخشی از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 875/750/2 متر مربع قطعه سیزده تفکیکی باقیمانده پلاک 4 فرعی از 8 اصلی واقع در بومهن ، بخش دماوند مورد مالکیت کارفرما بوده که ذیل دفتر 117 و صفحه 34 و شماره ثبت 15762 یک جلد سند رسمی به شماره دفترچه مالکیت 988377 به نام مالک صادر و تسلیم شده و ملک موصوف درشهر پردیس ، ضلع شمال شرقی اراضی گلدره واقع می باشد که رئوس خدمات  به شرح ذیل مرقوم میگردد:

1-  1- تهیه نقشه های فاز 1 و 2 و فاز3 ( نظارت کارگاهی) محدوده 87 هکتاری در خصوص شریان های عبوری ،دسترسی ها ، هدایت آبهای سطحی و فاضلاب ، شامل نقشه جزئیات                            اجرایی خیابان و پیاده رو ها و دیوار های حائل و نهایتا برآورد هزینه های اجرایی مربوطه، صرفاً در خصوص محوطه مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

2-  1- انجام کلیه خدمات مهندسی جهت اخذ پروانه ساختمانی. شامل جانمایی بلوک های مسکونی ، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی برای بلوک های مسکونی مشخص شده به همراه دفترچه برآورد ریالی هر بلوک در طرح تحقق یافته مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تهیه کلیه برگه های حقوقی مورد نیاز مشتمل بر  (برگه تعهد معماری _ برگه تعهد سازه _ برگه تعهد برق و برگه تعهد مکانیک_ برگه تعهد نظارت شامل معماری ، سازه ، برق و مکانیک) و پیگیری های اداری.

3-  1- انجام خدمات ژئوتکنیک و مکانیک خاک  شامل دفترچه گزارش مطالعات ژئوتکنیک (صحرایی و آزمایشگاهی ) و ارائه پارامتر های خاک جهت طراحی پی ، نوع بتن مصرفی ، استقرار سطح آبهای زیر زمینی مطابق با شرح خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

ماده 2- اسناد ومدارک

این قرارداد شامل اسناد ومدارک زیر است:

1-2- موافقتنامه حاضر

2-2 -شرایط عمومی

3-2- پیوست ها :

پیوست 1- شرح موضوع قرارداد

پیوست 2 – شرح خدمات

پیوست 3 –حق الزحمه . روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست 4 – برنامه زمانی کلی

پیوست 5- شرایط خصوصی

پیوست 6 – سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

4-2 - اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چهار چوب قرارداد و به منظور انجام آن ، به مشاور ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می شود .

  5-2- مدارک و گزارشهای مصوب .   

 ماده 3- مدت

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد مطابق پیوست شماره 4 برنامه زمانی کلی پرداخته شده است  

ماده 4- حق الزحمه

برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات سه گانه موضوع  قرارداد به شرح ذیل است:

حق الزحمه بند1-1 مطابق پیوست 3 قرارداد

حق الزحمه بند2-1مطابق پیوست 3 قرارداد

حق الزحمه بند3-1مطابق پیوست 3 قرارداد

نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه بر اساس جدول ساختار شکست اجرای کار پیوست شماره 3 خواهد بود.

ماده۵- تعهداتدوطرفقرارداد

١- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكیلات لازم براي انجام این خدمات است.

٢- كارفرما متعهد به انجام وظایفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است، و نیز تعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مشاور پرداخت كند.

ماده۶- نشاني

نشاني كارفرما   :تهران , چهار راه گلوبندک , نبش میدان ارگ , ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران , دفتر تعاونی مسکن, تلفن 35051135-021 و فاکس 35051388-021

نشاني مشاور : تهران , خیابان سهروردی شمالی , مابین مطهری و بهشتی , خیابان خلیل حسینی(سورنا) پلاک 00000000 واحد 9 تلفن 88750000000-021 فاکس 88506000000-021

 

هرگاه یكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغیير دهد، باید پانزده ( ١۵ ( روز قبل از تاریخ تغیير، نشاني جدید خود را به طرف مقابل اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دریافت شده تلقي مي گردد.

ماده٧- تعداد نسخقرارداد

این قرارداد در5 نسخه تنظیم و به امضاي طرفین رسیده، یك نسخه از آن به  مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه هاي آن، اعتبار یكسان دارند.

 

 

 

       رئیس هیئت مدیره                                                                                                                                                نایب رئیس هیات مدیره                                                          

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                                                                                                              سید علی نصر الله                                                           تعاونی مسکن

      

 

     

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                         

                                  

 

 

بازرس شرکت

حسن جراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:59 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:56 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:53 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:51 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:49 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:47 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در پنجشنبه هفدهم مهر 1393 و ساعت 18:46 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه پانزدهم مهر 1393 و ساعت 18:38 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در سه شنبه پانزدهم مهر 1393 و ساعت 18:31 |
با سلام و تبریک عید قربان و عید غدیر 

سلام جناب جراحی:

ممنون میشم بفرمائید منظورتون از گذاشتن این دو تصویر برگه دفترچه سهام در سایت چیست؟

 
alireza
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ۳:۳۶
 

آقای جراحی لطفا شفاف سازی کنید منظور از این مطلب چیست؟


آیا منظورتون این که اون هایی که سهام کارمندا رو خریدن باید بترسن

یا اینکه به موجب این بند قرار نقل و انتقال ها ثبت بشه.

 
عضو
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ۱۱:۱
 
سلام چه نظری بدیم آقای جراحی؟
 

دوستان سوالات زیادی پرسیدن در خصوص اینکه چرا این دو تصویر را در صفحه نخست گذاشتید 

و برخی کمی عجله کرده و خود نیز جواب داده اند دوستان هدف اولیه از تاسیس این وبلاگ این  بود که جلوی هر

شایعه ای را گرفت و نگذاریم شایعات  جای واقعیت را بگیرد  وافراد سود جو و کلاهبردار از این موقعیت

سوء استفاده کنند .

 ولی چرا این دوعکس انتخاب و درج گردید درروزهای گذشته سوالات زیادی شده بود که تعداد سهام من چقدر

است و من فاز یک یا فاز دو ام من کارمندم من قاضی ام و ............

لذا به دوستان گفتیم  صفحه 3 دفترچه اولی سبز رنگ یا صفحه 5 دفترچه قهوه ای را مطالعه

واز  میزان سهام اطلاع پیدا کنید و منظور دیگری نبود ولیکن به تمام دوستان عضو و غیر عضو

سفارش میکنم مفاد کامل دفترچهراکامل بخوانند.

ولی هیات مدیره در خصوص افرادی که سهام را خریداری کردند فعلا تصمیمخاصی نگرفته و

صرفا بابت هر انتقالی مبلغ جزیی دریافت میکند .

لذا دوستان توجه کنند از کسی که میخرند ببینند عضو است 

یا دلال  اگر بر فرض سه وکالت خورده باشد هزینه سه نقل و انتقال اخذ میشود و در خصوص نقل و

انتقالات صورت گرفته در خارج از تعاونی تمام مسئولیت به عهده خریدار است لذا صرفا از کسانی

خریداری بنمایید که نام انان در دفترچه درج شده  باشد و یا مالک حقیقی باشند و کسانی که وکالت

دارند تا تعاونی تایید نکرده و نام انان در دفترچه درج نشده نخرید .مسولیت با خود شما  میباشد 

لذا خلاصه مطتب درج عکس صرفا جهت مراجعه به دفترچه و مطالعه تعداد سهام و واریز

مبلغ 600 هزار تومان براساس هر سهم میباشد 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه چهاردهم مهر 1393 و ساعت 22:46 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 20:56 |

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 20:49 |
با سلام خدمت دوستان عزیز 

با تشکر از انتقادات سازنده و حمایت های شما عزیزان باتوجه به سوالات مکرر دوستان و تماس های تلفنی پی در پی و عدم امکان پاسخ تلفنی به تمام تماس ها تلفنی دوستان نکات ذیل جهت استحضار بیشتر دوستان میرساند 

1-  هر سهم باید 600 هزار تومان واریز شود یعنی

دوسهمی ها 1 میلیون 200

چهار سهمی ها 2میلیون 400

سه سهمی ها 1میلیون 800 تومان

فرقی بین فاز یک و فاز دو ندارد .

2- . جمع کل واریزی 6 میلیارد تومان حدودا میباشد .( 10هزار سهم )

3.- بدهی شرکت تا به امروز حدود 65 میلیارد تومان میباشد . بابت 

حدود 30 سی میلیارد تومان به شهرداری بابت صدور 13 فقره جواز بمتراژ حدود 740 هزار متر مربع تراکم 

و حدود 36 میلیارد تومان بابت برگه های تعهد طراحی و نظارت چهار گرایشبرق مکانیک معماری و...

4- باتوجه به اینکه در موارد مشابه مانند تعاونی مسکن شهید بابایی و سایر موارد شخصی و دولتی و تعاونی ها ابتدا باید مبالغ فوق پرداخت شود سپس جواز ساخت صادر شود در حالی که در تعاونی مسکن دادسرا بومهن با پرداخت مبالغ جزیی 200 میلیون ابتدا و  معاف شدن از مبلغ 20 میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی در سال 92 مابقی چک صادر و جواز ساختمانی اخذ شد .

5- دوستان اگر یک نفر شخص  حقیقی یا حقوقی یا تعاونی مسکن فرقی نمیکند بخواهد 100 متر مربع در تهران یا هر شهر استان تهران واحد مسکونی بسازد باید  بابت هر متر مربع 2هزار تومان سهم آتش نشانی 7 هزار تومان سهم آموزش و پرورش و 14 هزار تومان سهم تامین اجتماعی(((( که در سال 92 معافیت شامل ما شد ولی در سال 93 کسانی که جواز میگیرند شامل این معافیت نیستند )))) را پرداخت کننند تا بتوانند به شهرداری مراجعه کنند و تقاضای جواز کنند سپس متری حدو 20 الی 25 هزارتومان هم باید به شهرداری بدهند تا جواز صادر شود  حال محاسبه کنید اگر ما در سال 92 با لحاظ معافیت 20 میلیارد تومان تامین اجتماعی  

7400000متر مربع جواز ضربدر 20هزار تومان بابت هر متر مربع به شهر داری پرداخت شود .

5- دوستان سوال میکنند چرا زمین را نمی دهید نمی خواهیم بسازید شما لطفا زحنت نکشید جواب تا زمین تفکیک نشود امکان تحویل زمین نیست و باتوجه به کوهستانی بودن و جواز و تراکم و ..... موانع قانونی امکان تعیین کردن سهم هر شخص و تحویل به وی امکان پذیر نمیباشد .

دوستانی که توانی چنین کاری یعنی تفکیک را دارند اعلام تا از کمک انان استفاده شود . دفتر بنده یا دفتر تعاونی 

6- ایا زمینی با متراژ حدود 2میلیون متر مربع خارج از شهر و فاقد کاربری مسکونی را میتوان تفکیک کرد یا باید ابتدا  سند مالکیت اخذ  سپس تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 شهرداری و سپس اخذ جواز اقدام کرد تاارزش افزوده ایجاد کند حال اگر سرمایه گذاری پیدا شود  و بتواند بخش از پروژه واگذار شود که کمتر از اعضا پول گرفت و گرنه حداقل متری 700 الی 950 هزارتومان نیز بابت هر متر مربع ساخت باید پرداخت شود حال این کار ها انجام یا متوقف شود . 8سال عمر تعاونی کذشت نه سندی نه جوازی نه تغییر کاربری این اقدامات در 3 سال اخیر اتفاق افتاد البته من هم مثل شما یک عضو هستم و نماینده شما بعنوان بازرس و در تصمیمات تعاونی هیچ نقش ندارم جز چشم شما باشم و مراحل کارها و اقدامات را به نظر شما برسانم و نظرات شما را از طریق این وبلاگ به هیات مدیره  حال دوستان اگر نقدی میکنند راه حل هم ارائه بدهند و فقد انتقاد نکنند و نام و مشخصات خود را اعلام کنند تا معلوم شود اصلا عضو هستند یا افراد شر خر و دلال هستند 

علی حال تمام سوالات و نظرات شما به نظر هیات مدیره و مدیر عامل ارسال میگردد /

حسن جراحی بازرس تعاونی 

 
دوشنبه 17 شهریور1393 ساعت: 19:38 توسط:توکلی
جناب جراحی همکار گرامی سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید به حضرتعالی وهمکاران تلاشگرتان در شرکت تعاونی .
مطلبی بود میخواستم به عرض جنابعالی برسانم ،در خصوص واریز مبلغ 6/000/00ریال ایا همکاران عزیز مشغول در دادگستری توانایی پرداخت به یکباره مبلغ اعلامی را دارند ؟این سوال در ذهن مطرح میشود ایا بعد از گذشت سالیان از تشکیل تعاونی هم اکنون در خواست واریز مبلغی فوق الذکر میگردد،نتیجه ان چه میشود به مانند سنوات قبل بعد از واریز به حال خود رها میشود تا چندین سال بعد .شرکت تعاونی مسکن با این شتاب به کجا میرسد .فراموش نمیگردد که ما قدر دان زحمات شما در این چند سال هستیم .امید آن داریم در پناه حق ودر سایه الطاف اهل بیت سر بلند وپیروز باشید.
 وب سایت   ایمیل    
عملکرد یکساله مدیریت و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر سهم

دوشنبه 17 شهریور1393 ساعت: 18:59 توسط:مجید
سلام خسته نباشید کارمندی که سالم باشه درامدی نداره تا بتونه خونه بخره از اسفند 82 که وجه رو واریز کردیم بیشتر از 10 سال گذشته فقط وعده پوچ بوده البته اکثر کارمندا به قیمت خیلی کم سهام خودشون رو فروختن اخرشم کسی متوجه نشد تو این 10 سال چه کارایی شده من شخصا حدود 15 سال دیگه اگه سکته نکنم تصادف نکنم بازنشسته میشم امیدم به خداست شاید 50 متر زمین بهم بدن دلم خوش باشه راستی چند تا از همکارا میگن زمین رو بدید خودمون میسازیم راضی به زحمت نیستیم شما برامون اپارتمان درست کنید!یا حق
 وب سایت   ایمیل    
عملکرد یکساله مدیریت و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر سهم

دوشنبه 17 شهریور1393 ساعت: 17:42 توسط:مصطفی
جناب جراحی سلام و عرض ادب و خسته نباشید دارم خدمتتون و تمام مسولین این تعاونی میخواستم. توضیح بفرمایید آیا مبلغ مورد نظر برای هردو فاز است یا ربطی به فاز ها نداشته و ملاک پرداخت تعداد سهم در هردو فاز میباشد تشکر بسیار . عضو اصلی تعاونی مصطفی
 وب سایت   ایمیل    
عملکرد یکساله مدیریت و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر سهم

دوشنبه 17 شهریور1393 ساعت: 17:26 توسط:Abbas
باسلام
هرچقدر از كلمات زيبا همانند تلاشهاي مجدانه -اهداف مقدس و جملات تمسخراميز ووعده هاي سرخرمن غيره استفاده كنيد ما نتيجه اي جزء كار شما نمي بينيم.نتيجه اين است كه بعد هشت سال ثمره اي غير از حرص خوردن و ناراحتي نداشته ايم متاسفانه و حسب ظاهر دروغ و دغل توي كار شما وجود داره والا چرا تا حالا زمين ها تحويل اعضاء نشده ؟ فكر كنم اعضا بيچاره تا پانزده سال ديگ صبر كنند تا بلكه زمين ها تحويل بشود هر تعاوني ديگه اي بود موضوع حل شده بود خيلي پشيمانم كه فرصت فروش داشتيم ولي اقدام نكرديم.
 وب سایت   ایمیل    
عملکرد یکساله مدیریت و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر سهم

دوشنبه 17 شهریور1393 ساعت: 10:0 توسط:آرامش
خدايا آرامش شب را نصيب کساني کن که
آسايش روز را نصيب ديگران مي کنند

*******
به منم سر بزن
 وب سایت   ایمیل    
عملکرد یکساله مدیریت و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر سهم

چهارشنبه 12 شهریور1393 ساعت: 1:46 توسط:منتظر
سلام علیکم؛ آقا جان خسته شدیم از بس اومدیم تو سایت و هیچ خبری نیست!6 ماه از سال گذشت ها !!! حداقل یه گزارش کارکرد به ما بدید.ماکه نفهمیدیم چکارمیکید تعاونی چه کار میکند توراخداخبری دارید اطلاع رسانی کنید؟
 وب سایت   ایمیل    
صورتجلسه مورخ 93/03/28 هیات مدیره

سه شنبه 11 شهریور1393 ساعت: 14:6 توسط:خ
فقط یک هفته وقت دارید جواب مردم را بدهید وگرنه آنجا را به آتش میکشیم
 وب سایت   ایمیل    
صورتجلسه مورخ 93/03/28 هیات مدیره
+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه هفدهم شهریور 1393 و ساعت 22:2 |

همـکاران و سهـامـداران محتـرم شـرکت تعـاونی مسـکن دادسرای عـمومی و انقـلاب تهـران

سـلام علیـکم ؛

با عنایت به اینکه پس از پیگیریهای مجدانه و تلاشهای مضاعف اعضای هیئت مدیره که بحمد الله موجبات انتقال رسمی و قطعی سند اراضی ملکی بمساحت 2743675متر مربع واقع در پردیس بنام شرکت تعاونی و تثبیت مالکیت فراهم گردیده ، مجموعه مدیران شرکت در راستای اهداف عالی بخش تعاونی مبتنی برخدمت به سهامداران محترم و باهدف تهیه و تأمین و ساخت واحدهایی مسکونی برای اعضاء ،تغییر کاربری اراضی از طریق کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و شهرداری و شورای شهر پردیس را در دستور کار خود قرار داده و پس از انتقال مالکیت بنام تعاونی و اخذ مجوز و مصوبه مورخ 30/5/1392 کمیسیون مذکور ، با دعای خیر همکاران محترم در روزهای پایانی سال 1392 توفیق اخذ تعداد سیزده فقره پروانه ساختمانی بمتراژ 669775 متر مربع حاصل شده که این امر ضمن رعایت غبطه اعضاء موجب کاهش تعهدات مالی تعاونی از پرداخت نزدیک به بیست میلیارد تومان مربوط به حق بیمه های تأمین اجتماعی در سال 92 و افزایش تعرفه عوارضات مربوط به شهرداری و برگ تعهدات طراحی و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سال 93 گردیده لذا بنا به مراتب مشروحه و اینکه شرکت تعاونی در این مقطع زمانی بابت پرداخت بخشی از مطالبات شهرداری محترم پردیس نیازمند تأمین سرمایه نقدی مورد نیاز پروژه میباشد علیهذا بمنظور حفظ و صیانت از این دستاورد مهم و اجرائی شدن اهداف مقدس تعاونی در جهت احداث مسکن متعلقه صاحبان سهام ، توجهاً به مصوبه اخیر هیات مدیره محترم شرکت تعاونی مسکن ، خواهشمند است کلیه اعضاء و سهامداران(خریداران) غیر عضو از  تاریخ 
هفدهم شهریور ل93 لغایت دهم مهر ماه 93 به ازای هر سهـم از سهام تعاونی مبلغ شش میلیون ریال بحساب   شماره 01440/05/004010/88 تعاونی نزد بانک قوامین شعبه بازار واریز و قبض مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران ، میدان ارگ (15 خرداد)، ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز ، طبقه زیر زمین به آقای ابوالحسنی یا خانم سمیعی تحویل فرمایند ، بدیهی است اهتمام و همکاری ویژه صاحبان سهام در تحقق مراتب ،موجب تسریع و تسهیل در اجرائی شدن اهداف پیش بینی شده تعاونی خواهد گردید .                  

                                                                       ومن الله التـوفـیق

                                                                 مدیر عامل - حسین بختیاری دربالا

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه هفدهم شهریور 1393 و ساعت 9:53 |

بسمه تعالی

بتاریخ چهارم شهریور ماه  سال یکهزار و سیصد ونود و سه شمسی، سی و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 ، راس ساعت 30/7 صبح روز سه شنبه مورخ 04/06/1393 با حضور  آقایان دریانی ، نصرالله ، قربانیان ، امرجی ، شاملو احمدی ، جراحی (بازرس شرکت )و بختیاری در بالا(مدیرعامل) و مهندس حاذق فطرت جو(مشاور) در محل دفتر شرکت تشکیل و منعقد گردیده و ابتدا جناب آقای دریانی رئیس محترم  هیات مدیره ضمن  عرض خیرمقدم  به حاضران ، اظهار داشتند و ضعیت      پروانه های صادره که در جریان  طراحی  و جانمایی بلوکها و واحدهای مربوطه میباشد  به گونه ای است که شهرداری پردیس مستمراً پیگیری مینماید 25% عوارضات تحصیل پروانه ساختمانی بفوریت بحساب واریز گردد که در اینخصوص اقتضاء دارد  هرچه سریعتر نسبت به صدور آگهی جهت تأمین و واریز بخشی از وجوه بابت مطالبات  شهرداری ، طراحی و نظارت از طرف صاحبان سهام اقدام گردد  و نیز بمنظور  جذب شرکتهای                    سرمایه گذار  و انبوه ساز پیگیری بیشتری شود  تا به محض اتمام طراحی پروژه ، در روند اجرائی عقد قرارداد ساخت واحدها تسریع  و تسهیل گردد و در ادامه هر یک از حاضران نقطه نظرات خود را در مورد مسائل مطرح و پس از بحث  و تبادل نظر و بررسی جامع و کامل جوانب امر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-با توجه به اینکه قراردادمشاور پروژه توسط اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تأیید گردیده لذا مقرر شد بقید فوریت پنج نسخه قرارداد به تصدیق مهندسین محترم مشاور هیات رسیده و سپس توسط مدیرعامل  و آقای مهندس رضا حاذق فطرت جو نهائی و ابلاغ گردد.

2-بمنظور فراهم شدن موجبات قانونی عقد قرارداد مشارکت و احداث واحدهای مسکونی با شرکتهای سرمایه گذار و انبوه ساز  مقرر شد روند انجام مذاکرات  و بازدیدهای موردنیاز از پروژه تسریع و پیگیریهای لازم معمول گردد.

3-مقرر گردید ضمن ارائه گزارشی جامع و کامل از اقدامات هیات مدیره در یکسال گذشته ، از کلیه اعضاء و صاحبان سهام غیرعضو(خریداران) خواسته شود در جهت تأمین و پرداخت بخشی از مطالبات شهرداری در موعد تعیین شده به ازای هرسهم از سهام کل تعاونی مبلغ 000/000/6 ریال بحساب شرکت تعاونی واریز و قبض آن را ارائه نمایند.   

لذا جلسه رأس ساعت 10 پایان یافته و مراتب به امضاء حاضران رسید .

          

       رئیس هیئت مدیره                                                      نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                   سید علی نصر الله                                                           حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                               محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                              بـازرس شـرکـت                

                                                                                             حسـن جـراحـی 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه دهم شهریور 1393 و ساعت 16:51 |

بسمه تعالی

بتاریخ سی و یکم  تیرماه  سال یکهزار و سیصد ونود و سه شمسی، سی و چهارمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 ، راس ساعت 17 بعد از ظهر با حضور  آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی و حسن جراحی (بازرس شرکت )و حسین بختیاری در بالا مدیرعامل در محل دفتر شرکت تشکیل و منعقد گردیده و بدواً جناب آقای دریانی رئیس محترم  هیات مدیره تعاونی مطالبی در خصوص تعیین تکلیف پرداخت حق الزحمه طراحی و نظارت شرکت طراحان ماندگار و اینکه مشاوران محترم هیات مدیره ، آقایان مهندسین سلامت و مصطفی زاده بشرح نظریه مورخ 23/04/1393 درخواست شرکت طراحان ماندگار را جهت  دریافت رقم علی الحساب تائید نموده اند و نیز موضوع پرداخت و تهاتر بدهی شرکت به شهرداری از طریق واگذاری تراکم یا آپارتمان و همچنین ضرورت فراخوان اعضاء جهت واریز وجه بحساب تعاونی بمنظور تأمین بخشی از هزینه های مورد نیاز به استحضار اعضاء رسانده و پس از بحث و تبادل نظر و طرح نقطه نظرات حاضران جلسه پیرامون مسائل مطروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1- با توجه به بررسیهای صورت گرفته از ناحیه مهندسین مشاور و معتمد هیات مدیره ، که مؤید درخواست شرکت طراحان ماندگار میباشد مقرر میدارد مبلغ 000/000/500/5 ریال پرداختی علی الحساب قبلی ، متناسب با وضعیت مالی تعاونی مبلغ یک میلیارد تومان بابت تهیه و تأمین برگ تعهد طراحی از طریق شرکت سرپرست و شرکتهای همکار ، در مقابل چک تضمین در وجه شرکت طراحان ماندگار پرداخت گردد.

2- مقرر گردید در خصوص نحوه انعقاد قرارداد طراحی و نظارت پروژه جلسه ای با حضور مدیرعامل و مهندسین مشاور و معتمد هیات مدیره تشکیل و پس از اصلاحات و اعمال تغییرات ، نتایج حاصله جهت اتخاذ تصمیم شایسته به هیات مدیره گزارش گردد.

3- مقرر شد در خصوص مطالبات شهرداری ، با واگذاری تراکم و آپارتمان تهاتر گردد و پیرامون این امر از طریق مدیر عامل با مسئولین مربوطه شهرداری رایزنی و مذاکره و نتایج آن جهت طرح در جلسه هیات مدیره گزارش گردد.

لذا جلسه رأس ساعت 18:30 پایان یافته و مراتب به امضاء رسید .

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر الله                                                           حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه دهم شهریور 1393 و ساعت 16:45 |

بسمه تعالی

بتاریخ هیجدهم تیرماه  سال یکهزار و سیصد ونود و سه ، سی وسومین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 ، با حضور کلیه اعضاء آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی و بازرس شرکت جناب آقای حسن جراحی و مهندسین آقایان فطرت جو ، سلامت ، مصطفی زاده رأس ساعت 12 ظهر در محل شرکت تشکیل و منعقد گردیده و بدواً جناب آقای دریانی ریاست محترم هیات مدیره تعاونی ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور حاضرین در جلسه ، پیرامون مصوبات قبلی هیات مدیره که مقرر داشته آقای مهندس رضا حاذق فطرت جو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی طراحان ماندگار در خصوص تحصیل پروانه های ساختمانی از شهرداری پردیس نسبت به تهیه و تامین برگ تعهد طراحی چهار گرایش معماری ، عمران ، مکانیک و برق اقدام نماید و بر همین اساس حسب مفاد نامه شماره 41748/92/110 مورخ 25/12/1392 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پروانه های صادره بخشی از سهمیه مورد نیاز توسط شرکت طراحان ماندگار بعنوان سرپرست و قسمتی هم از طریق شرکتهای باتاب ویرا ، راد پی طرح ایرانیان ، عمران طرح بنا ، پی پادیر پالا و مهراز اقلیم پارس و پایا بتن پردیس بعنوان طراح همکار تخصیص داده شده و در جهت تحقق مراتب وفق مصوبات قبلی هیات مدیره تا حال حاضر مبلغ 000/000/500/5 ریال بصورت علی الحساب به شرکت طراحان ماندگار پرداخت و حالاً شرکت مشاور بموجب مرقومه شماره 1031-93- م مورخ 03/04/1393تقاضای پرداخت دو میلیارد تومان علی الحساب بابت اقدامات معموله را نموده که بشرح بند 4 و 5 (رابعاً و خامساً ) مصوبات مورخ 10/04/1393 هیات مدیره ، آقایان مهندسین سلامت و مصطفی زاده کارشناسان خبره و متخصص در رشته عمران و سازه بعنوان معتمدین و مشاورین هیات مدیره جهت نظارت بر عملکرد و اقدامات فنی پروژه انتخاب شده و تشکیل جلسه امروز هم بمنظور تعیین تکلیف در خواست شرکت مشاور می باشد . به استحضار حاضرین رسانده و سپس جناب آقای مهندس فطرت جو مطالبی در خصوص اقدامات صورت گرفته به اطلاع هیات مدیره رسانده و متعاقب آن جناب آقای مهندس سلامت پیرامون موضوع مطروحه از ناحیه رئیس محترم هیات مدیره اظهار داشتند اهم کارهای معموله از ناحیه شرکت طراحان ماندگار در مرحله اداری و اخذ پروانه بوده و جواز های صادره حکم گواهی ساخت و ساز را داشته که نوع ساخت و ساز در آن مشخص نبوده و مبحث خرید سهمیه نیز توافقی بین طراحان و سایر شرکتها بوده که مقرر گردیده که هر میزان وجه که بابت خرید سهمیه طراحی به شرکتهای دیگر پرداخت گردد ملاک محاسبات باشد تا تعاونی پرداخت نماید و پس از آن جناب آقای مهندس مصطفی زاده و سایر اعضاء و بازرس شرکت نقطه نظرات خود را مطرح که پس از بحث و تبادل نظر نهائی مقرر گردید آقایان مهندسین سلامت و مصطفی زاده طی نشست جداگانه ای در خواست شرکت طراحان را با توجه به صورت وضعیت ارائه شده و مستندات مربوطه مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله امر را پیرامون میزان مطالبات شرکت طراحان و نحوه عقد قرارداد به هیات مدیره گزارش نمایند فلذا جلسه ساعت 14 پایان یافته و صورتجلسه تنظیمی به امضای حاضران رسید .

 

رئیس هیئت مدیره                                                                                                                                                نایب رئیس هیات مدیره

        عباسعلی دریانی تعاونی مس                                                                                                                 ک          ن    سید علی نصر الله تعاونی مسکن

 

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

 

 

                                                                                                           بازرس شرکت

                                                                                                          حسن جراحی 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه دهم شهریور 1393 و ساعت 16:43 |

بسمه تعالی

بتاریخ دهم تیرماه  سال یکهزار و سیصد ونود و سه شمسی ، سی و دومین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 ، با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی ، حسن جراحی (بازرس ) و حسین بختیاری دربالا (مدیرعامل ) رأس ساعت 17 در محل دفتر  شرکت تشکیل و منعقد گردیده و بدواً جناب آقای دریانی ریاست محترم هیات مدیره پیرامون اقدامات مهمه قابل پیگیری اعم از تکمیل پروانه ، تعیین تکلیف در خصوص خریدن سهام مهندسین جهت ارائه به نظام مهندسی و شهرداری پردیس و تمدید سهمیه مذکور برای سال 93 اعم از طراحی و نظارت و ضرورت پیگیری امورات محوله به مدیر عامل محترم که متاسفانه نزدیک به بیست روز پیگیری نشده و همچنین ضرورت مذاکره با شهرداری جهت تعیین تکلیف نهایی قرارداد توافق و شناسایی پیمانکاران و سرمایه گذاران جهت ساخت پروژه توضیحات کافی ارائه ، از مدیر عامل آقای بختیاری و مشاور فنی آقای فطرت جو به لحاظ تعلل در پیگیری گله مند شده و سپس بازرس محترم با ارائه توضیحاتی مبنی بر تصریح شایسته در ساخت یا انتخاب پیمانکار و توافقات شهرداری تاکید و دیگر اعضای هیات مدیره متفقاً بر پیگیری امر اظهار نظر با جمع نظرات همگی و تاکید بر اقدامات اجرایی به شرح ذیل مصوب نمودند:

اولاً ضرورت تقویم دقیق تعهدات مالی شرکت به شهرداری و اتخاذ تدابیر شایسته و مذاکرات مقدماتی جهت اجرایی نمودن توافقنامه مورخ ..............به مدیرعامل محترم اختیار داده میشود با مذاکره شایسته با نماینده شهردار جهت اجرایی شدن مفاد توافقنامه مذاکره ، نتیجه جهت اجرایی نمودن کار به هیات مدیره گزارش گردد.ضمناً اعضای هیات مدیره تاکید نمودند از بدو تا ختم مذاکرات از تجارب فنی اطلاعات مهندسی و سوابق فنی پروژه از آقای مهندس فطرت جو کسب نظر و مذاکره و بهره برداری نماید.تا ضمن رعایت غبطه تعاونی گزارش فنی و کامل تقدیم گردد.

ثانیاً با عنایت به دعوت شرکت ابنیه مقاوم آریا در خصوص صنایع نوین ساختمانی و جذب سرمایه گذار و پیمانکار پس از توضیحات شفاهی مدیر عامل مزبور ، مصوب شد نامه ای خطاب به شرکت مذکور و بانک رفاه جهت همکاری اعلام آمادگی و مدلول نامه به هیچ وجه ایجاد تعهد برای تعاونی ننماید .

ثالثاً رئیس محترم هیات مدیره با مدیر عامل و مهندس فطرت جو کلیه متقاضیان سرمایه گذار و یا پیمانکاران احتمالی که رزومه آنها اعلام شده جلسه گذاشته درخواستها و پیشنهادات آنها بررسی فوراً در جلسه هیات مدیره طرح جهت انتخاب فرد اصلح گزارش نمایند . بدیهی است اهتمام هیات مدیره بر ساخت و ساز و جذب مشارکت پیمانکاران و جذب سرمایه مورد تاکید است .

رابعاً با عنایت به توضیحات آقای مهندس فطرت جو مدیر عامل شرکت طراحان ماندگار و ارائه مستندات و مدارکی دال بر مطالبه مبلغ دو میلیارد تومان بابت خرید سهمیه مهندسی از شرکت گوناگون و اینکه مطابق مصوبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون تومان بصورت علی الحساب پرداخت شده لذا ظرف مدت یک هفته با بررسی کارشناسی دقیق میزان مطالبات شرکت طراحان مشخص ، نسبت به پرداخت مطالبات وی مطابق نظریه کارشناسی بر مبنای واقعه امر اقدام تا ضمن تمدید سهمیه برای سال 93 مساعی شایسته با رعایت حقوق تعاونی معمول دارد.

خامساً مقرر شد به منظور نظارت بر عملکرد و اقدامات فنی پروژه دو نفر کارشناس خبره و متخصص در رشته عمران و سازه به عنوان معتمدین و مشاورین هیات مدیره انتخاب که پس از بررسی شایسته جناب آقای مهندس سلامت و جناب آقای مهندس مصطفی زاده انتخاب که پس از مذاکره با آنها و عقد قرارداد بصورت پاره وقت یا در اوقات مورد نیاز از تجارب آنان استفاده گردد .ضمناً افراد مذکور صرفاً بعنوان مشورت به هیات مدیره همکاری دارند.

سادساً مقرر شد مکاتبه شایسته با استاندار تهران و کمیسیون ماده پنج انجام و با معرفی آقای فطرت جو و نظارت و مدیریت جناب آقای دریانی پیگیری شایسته انجام پذیرد.

لذا جلسه رأس ساعت 19 خاتمه یافت و صورتجلسه تنظیمی به امضای حاضران رسید .

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر الله                                                           حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                         

                                   

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

 

        

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در دوشنبه دهم شهریور 1393 و ساعت 16:40 |

بسمه تعالی

بتاریخ بیست و هشتم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد ونود و سه شمسی ، سی و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 ، رأس ساعت 7 صبح در محل دفتر شرکت با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی ، حسن جراحی (بازرس ) و حسین بختیاری دربالا (مدیرعامل ) تشکیل و منعقد گردیده و بدواً جناب آقای دریانی ریاست محترم هیات مدیره گزارش جامع و کاملی در خصوص ضرورت پیگیری طرح ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج ) از طریق مراجع صالحه در جهت افزایش تراکم تحصیلی و حذف بند مربوط به واگذاری کاربری تجاری به شهرداری و تسریع در روند طراحی و جانمایی بلوک ها و واحدهای مورد نیاز و مذاکرات صورت گرفته با شرکتهای انبوه ساز به منظور فراهم شدن مقدمات اولیه مشارکت و تأمین منابع و سهم الشرکه تعاونی از طریق فروش تجاری ، جذب تسهیلات و اعتبارات بانکی، پیش فروش تراکم آپارتمانهای مازاد بر تعداد اعضاء جذب سرمایه گذار و بدهکار نمودن اعضاء و نیز تدوین و ترسیم برنامه آینده شرکت متضمن تعیین جدول زمان بندی اصلاح و تغییر در پروانه های ساختمانی ، حذف بند واگذاری تجاری به شهرداری در مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج ) شهر پردیس ، برنامه ساخت و زمان شروع آن و تکمیل و تحویل واحدها و سایر اقدامات در دست اقدام و همچنین تهیه تراز و کلیه گزارشات مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره در یکساله گذشته جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه پس از ماه مبارک رمضان به استحضار اعضاء رسانده که پس از بحث و تبادل نظر حاضران پیرامون مسائل مطروحه و استماع نقطه نظرات هر یک از اعضای هیات و بازرس محترم شرکت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-  نامه ای خطاب به استاندار محترم تهران در جهت اصلاح ، ارتقاء و بهینه نمودن مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون طرح تفصیلی (ماده پنج) شهر جدید پردیس تهیه و ارسال شود تا به لحاظ تجمیع قطعات پیش بینی شده مسکونی در مصوبه مذکور که موجب کاهش سطح اشغال در اراضی گردیده ، نسبت به افزایش تراکم تخصیصی و حذف بند مربوط به واگذاری کاربری تجاری به شهرداری که برخلاف توافقات و تراضیات اولیه می باشد اقدام و حصول نتیجه گردد.

2-  نامه ای بعنوان استاندار محترم به منظور مساعدت بیشتر شهرداری شهر جدید پردیس با شرکت تعاونی در اجرای پیگیری اصلاح و تغییرات مورد نیاز در پروانه های صادره قبلی تهیه و ارسال گردد .

3-  جناب آقای مهندس فطرت جو بعنوان مشاور شرکت در امر تغییر کاربری به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران معرفی گردد .

لذا بنا به مراتب جلسه رأس ساعت نه پایان یافته و صورتجلسه تنظیمی به امضای حاضران رسید.  

          

       رئیس هیئت مدیره                                                  نایب رئیس هیات مدیره                                                            مدیر عامل

        عباسعلی دریانی تعاونی مسکن                                  سید علی نصر الله                                                           حسین بختیاری دربالا  تعاونی مسکن

            

         عضو  هیئت مدیره                                                         عضو  هیئت مدیره                                                             عضو  هیئت مدیره                                                                

         ابوالقاسم قربانیان                                                   محمد حسین شاملو احمدی                                                         ایوب امرجی           

                                                                                                                          

                                  

                                                                                                          بازرس شرکت                

                                                                                                          حسن جراحی 

 

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 18:49 |

بسمه تعالی

محضر جناب آقای دکتر غفرانی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

سلام علیکم;

 

     با احترام ، پیرو نامه شماره 92/ت/20 -1**392 و عطف بنامه شماره ****************0
 مورخ 2*****1392 ، ضمن تقدیم عالیترین مراتب سپاس و امتنان از مراحم و بذل عنایات ویژه حضرتعالی ، خواهشمند است در خصوص 5% حق هماهنگی سازمان بابت نظارت بمیزان 000/210/338/7 ریال ، با پرداخت نقدی 500/910/366 ریال و تقسیط الباقی متناسب با مدت اجرایی پروژه موافقت فرمائید مضافاً با توجه به اینکه شرکت تعاونی مسکن مورد عمل با شرکت مهندسین مشاور طراحان ماندگار دارای صلاحیت ارشد عضو آن سازمان قرارداد خدمات طراحی و نظارت منعقد نموده است صدور دستور بمنظور عدم دریافت 5% حق الزحمه کنترل طراحی از تعاونی مورد استدعاست ، قبلاً از دستور مساعد مستطاب عالی کمال تقدیر و تشکر و امتنان را دارد .

و من الله التوفیق

                                                     مدیر عامل –     حسین بختیاری دربالا

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 11:6 |

بسمه تعالی

 

محضر جناب آقای دکتر خسرو آبادی

مدیر کل محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان تهران

سلام علیکم;

 

    با احترام ، نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران متشکل از قضات و کارمندان شریف ، صدوق  وخدوم شاغل در نواحی دادسراهای تابعه حوزه قضایی تهران از مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 875/750/2 متر مربع تحت پلاک ثبتی  4 فرعی از 8 اصلی بخش پردیس واقع در شمال شرقی گلدره برخوردار بوده ، بنحویکه حسب تدابیر و تمهیدات متخذه و پیگیریهای  معموله از طریق وزارت راه و شهرسازی ، استانداری ،شهرداری و شورای شهر پردیس ، مطابق تصمیم مورخ 30/05/1392 کمیسیون محترم ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری ، مجوز ساخت و ساز  و احداث بناء در  بخشی از اراضی تحصیل و حالاً در شرف صدور پروانه های ساختمانی می باشد لذا بنا به مراتب معروضه و باالتفات به اینکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و طبیعی و توپوگرافی حاکم بر منطقه ، ملک موصوف از ظرفیتهای خوب و شایسته ای بهره مند و اراضی را مستعد بر ورود به حوزه توریستی و گردشگری نموده ، و براین اساس مجموعه در نظر دارد برابر موازین و مقررات قانونی مترتبه و رهنمودهای حکیمانه آن مقام عالی نسبت به ایجاد و احداث شهرکی فرهنگی ، توریستی و گردشگری با قابلیت های تفریحی، تجاری با نصب تجهیزات تله کابین اقدام نماید ، بناء علیهذا خواهشمند است با نگرش  به سیاستگذاریهای آن مرجع محترم در خصوص تحقق این مهم در جامعه ، دستور فرمائید اقدامات لازم را در جهت تحقق مورد استدعائیه مبذول و نتایج حاصله را امر به ابلاغ فرمائید .قبلاً از سایه دست مبارک
 مستطاب عالی کمال تقدیر و تشکر را دارد . 

 

و من الله التوفیق

   مدیر عامل –     حسین بختیاری دربالا

+ نوشته شده توسط محمد حسن جراحی بازرس تعاونی در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 10:49 |