محضر جناب آقای دکتر لاله

شهردار محترم  پردیس

سلام علیکم ؛

 با احترام ،پیرو نامه شماره  ۹۳/۲۴۲/ ت/۲۰  مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷  و در اجرای هماهنگیهای معموله با حضرتعالی ، به پیوست شش فقره چک مصدوره بشرح ذیل :